Vem kan erbjudas plats?

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar och är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt till en omsorgsplats. Vårdnadshavare eller make/maka/sambo som är folkbokförda på samma adress, är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds plats 15 timmar/vecka. Vistelsetiden planeras och bestäms utifrån verksamhetens behov. Vid arbetslöshet träder förändringen i kraft kalendermånaden efter att förändringen ägt rum. Vid föräldraledighet får ordinarie schema behållas 3 veckor efter det nya barnets födelse. Anmälan krävs.

Allmän förskola 3-5 år

Från och med höstterminen då barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Vistelsetiderna planeras och bestäms utifrån verksamhetens behov. Verksamheten inryms i förskolan, men följer grundskolans läsårstider och lovdagar. Målsättningen för innehållet i verksamheten och arbetssätten är detsamma som i övrig förskoleverksamhet. Vårdnadshavarna ansvarar själva för transport till och från förskolan.

Plats

Anmälan till förskolan och pedagogisk omsorg ska göras senast 4 månader innan önskad placering. Vårdnadshavarna anger i ansökan vilken verksamhet som önskas samt vilken omfattning (timmar/vecka). I slutet av varje månad görs placeringar för kommande 4 månader, med undantag för semestermånaderna juni och juli. Anmälan till fritidshemmet görs på samma blankett och placering sker inom skälig tid.

Kön för förskolan och pedagogisk omsorg är gemensam för hela kommunen. Vi strävar efter att platserna tilldelas utifrån närhetsprincipen och vårdnadshavarnas önskemål. Platserbjudande ges tidigast 4 månader innan önskad placeringsmånad. När en plats blir ledig får du ett platserbjudande som du ska svara på inom 10 dagar. Om du inte svara eller tackar nej till ditt 1:a handsval tas barnet ur kön och du måste göra en nya ansökan. Då du blivit erbjuden en plats kan startdatumet maximalt förskjutas fram 1 månad. Önskas ett senare startdatum måste ny ansökan lämnas in. Om erbjuden plats ej accepteras har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt Skollagen 8:e kap, 3§. Platserna fördelas i följande turordning:
1. Omplaceringar

2. Barn i behov av särskilt stöd, skollagen § 8 kap. 7

3. Syskonförtur

Vistelsetider

Vårdnadshavarnas arbetstider/studietider inkl. restid bestämmer barnets vistelsetid. Vid vårdnadshavares sjukdom får barnet behålla sin plats enligt ordinarie schema.

Schema

När ni har fått en placering på en förskola, ska ni registrera tiderna i SchoolSoft, https://sms7.schoolsoft.se/gagnef. Har ni inte tillgång till dator eller internet, kontakta då förskolan. Som vårdnadshavare är ni alltid skyldiga att registrera schema för så lång tid framåt som ni vet. Finns behov utöver ordinarie öppettider, görs en ansökan till handläggare placeringar. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i endast i Djurås.

Inskolning

Alla förskolor i Gagnefs kommun tillämpar föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som vårdnadshavare är aktivt med ditt barn i verksamheten under några heldagar. På så vis får du och ditt barn tillsammans uppleva och bli bekanta med förekommande situationer på förskolan och kan i lugn och ro lära känna andra barn och pedagogerna. Under inskolningstiden får vårdnadshavarna en inblick och insyn i förskolans verksamhet och blir delaktiga i den. Inskolningstiden är individuell och kan skilja sig från barn till barn.

Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras skriftligt på särskild blankett och vara oss tillhanda senast 2 månader i förväg. Uppsägningstid 2 månader. Bekräftelse på inkommen uppsägning skickas med uppgift om sista placeringsdag. Vid uppsägning kan ny plats erbjudas tidigast 3 månader efter avslutad placering. Ny ansökan krävs. Om tiden mellan två olika placeringar, är mindre än 90 dagar, kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när platsen sägs upp över sommaren. För övergång till plats i förskola/pedagogisk omsorg i privat regi gäller 2 månaders uppsägning. 

Taxa och avgifter

Taxa och avgiftsregler avseende förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är beslutade av kommunfullmäktige 2012-12-18 och gäller från och med 2013-01-01. Riksdagen har beslutat att ändra förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2017.

 

Debitering

Månadsavgift erläggs så länge en placering finns. Debitering sker en gång i månaden med betalning den sista i innevarande månad. Avgift debiteras även under eventuell uppsägningstid. Om betalning uteblir skickas påminnelse och sedan inkassokrav. Påminnelseavgift, inkassoavgift och ränta tillkommer på avgiften. Om avgiftsskyldig trots krav inte betalar räkningen kan avstängning från fortsatt placering ske efter beslut av Barn- och utbildningschef.


Då barnet bor i två familjer finns möjlighet att få delad faktura. Ansökan om delad faktura görs på särskild blankett. Föräldrarna debiteras var för sig utifrån respektive hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats. I de fall då två föräldrar delar faktura och en av föräldrarna säger upp sin del av platsen, blir den som behåller platsen ensam platsinnehavare och betalar då för hela platsen utifrån inkomst.

Inkomstredovisning

Inkomstuppgift ska lämnas på särskild blankett. Vårdnadshavare är sedan skyldiga att utan anmaning lämna inkomstuppgift vid förändring, samt att på anmaning lämna ny inkomstredovisning 1-2 gånger per år. Om begärd inkomstuppgift inte kommer in inom föreskriven tid debiteras högsta avgift. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten.
Du ska lämna in aktuell inkomstuppgift vid följande tillfällen:
- När barnet fått en plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
- På begäran av kommunen.
- När familjens inkomst ändrats.
- När familjens sammansättning ändras.

 


Senast uppdaterad: 2017-02-24
Sidansvarig: Christel Jansson