Granskning av detaljplan

Detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bomsarvet 3:3 (Himmelslätta industriområde)

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bomsarvet 3:3 (Himmelslätta industriområde) finns framtaget för granskning under tiden 22 maj –12 juni 2017. Med detta förslag till detaljplan prövas möjligheten att använda ett större markområde i anslutning till flygfältet i Gagnef för byggandet av en större industrietablering. Industrin kräver stora ytor på plan mark.

Nuvarande markanvändning utgörs av jord- och skogsbruksmark, vilket också framgår av kommunens översiktsplan från 1989. Tio år senare detaljplanerades området för nya bostäder men byggnationen genomfördes aldrig.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2017-04-03- 2017-05-12. Efter bearbetning ställs detaljplanen nu ut för granskning. Av samrådsredogörelsen framgår inkomna synpunkter och hur dessa bemötts.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Miljöpåverkan

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regelverk inte behöver tas fram.

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den 12 juni 2017 till Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef eller miljo.byggnads@gagnef.se. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter efter detta datum kommer inte att ges. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Senast uppdaterad: 2017-05-19
Sidansvarig: Sanna Byström
Kontakt

Planarkitekt
Sanna Byström
Telefon: 0241-251 27
E-post: sanna.bystrom@gagnef.se