Värmepump

En värmepump använder värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder. 

Planerar du att installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla? Då måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden först. Du får inte börja arbetet innan du har fått ditt beslut.

Har din värmepumpsanläggning en uttagen eller tillförd effekt på mer än tio megawatt? Då måste du söka tillstånd för detta.

Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter. Beroende på dessa kan det vara förbjudet eller tillståndspliktigt med en värmepumpsanläggning. Du hittar föreskrifterna under Vattenskyddsområden

En värmepump som använder luft som värmekälla behöver du inte anmäla. En luftvärmepump kan låta en del så tänk på att placera den så att risken för bullerstörning blir liten, både för dig och för dina grannar.

För större anläggningar kan det även behövas tillstånd för hantering av brandfarlig vara, för köldbärarvätskan, samt installation av köldmedieanläggning. Det behövs inte för en- och tvåbostadshus.

Anmälan skall vara skriftlig och lämnas i god tid (helst 6 veckor innan) du tänker installera pumpen. Om du installerar en värmepump utan att anmäla detta blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Till anmälan skall tomtkarta i lämplig skala bifogas. På kartan skall grannars energihål, befintliga avloppsanläggningar samt vattentäkter från borrhålet markeras. Om du tänker placera din anläggning på någon annans mark måste du bifoga en kopia på servitut eller skriftlig överenskommelse med markägaren. 

När du lämnat in din anmälan får Dala Vatten och Avfall AB möjlighet att yttra sig över den, och förutsättningar på platsen kontrolleras via kartan.

Vid en placering av borrhålet som kan påverka grannar (exempelvis om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns) får grannar lämna sina synpunkter på placeringen. Detta gör att handläggningen tar lite längre tid. 

Verkar allt okej får du därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som skall följas både vid borrning, nedgrävning av slang och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar beslutet för alla inblandade entreprenörer.

Det är även viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten (så kallat borrkax) tas omhand.

Avgift 

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift på 1660 kr, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan. Om du behöver söka tillstånd blir avgiften högre, 2490 kr.

Kartavgift på 450 kr tillkommer om du beställer en karta från kommunens kartenhet.  


Senast uppdaterad: 2018-06-05
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Läs mer

Information hos SGU

 - om bergvärme

- om jordvärme 

- certifierade brunnsborrare

- kartgenerator (hitta djup till berg etc.)

 Information om servitut (om du vill använda annans mark)

- om servitut