Miljöfarlig verksamhet

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga beror på storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara.

En lista på de verksamheter som är tillståndspliktiga alternativt anmälningspliktiga finns i bilaga till förordning (1998:899)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.
Klickalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för bilagan med kommentarer till verksamhetsbeskrivningarna.

För övriga verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan.

En tillståndspliktig verksamhet ska söka tillstånd hos länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För anmälningspliktiga verksamheter gäller att anmälanPDF (pdf, 120 kB) ska göras till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn på miljöfarliga verksamheter och kontrollerar att lagstiftningen efterlevs. För tillsynen tas en avgift ut enligt en taxa som kommunen beslutat om.

Tillsynen bedrivs efter de bestämmelser finns främst i miljöbalken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed tillhörande förordningar och föreskrifter.

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom sin egenkontroll ser verksamhetsutövaren till att motverka eller förebygga problem för människors hälsa eller påverkan på miljön. Läs mer om egenkontroll!

Anmälningsblanketter
Miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 120 kB)
KrossverksamhetPDF (pdf, 81 kB)
Vill du veta mer?
Taxa enligt miljöbalkenPDF (pdf, 880 kB)

Broschyr från SKL
Vad betalar jag för? PDF (pdf, 700 kB)Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn


Kontakta oss!
Epost: miljo.byggnads@gagnef.se
Telefon: 0241-151 00 (vxl)
Gagnef Kommun - Kommunvapen
785 80 Gagnef. Besök: Färjbacksvägen 5, 785 61 Djurås
Tel: 0241-151 00