Planer

Det finns olika typer av planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom planerna får vi en hållbar bebyggelseutveckling. Planer behövs också för att förebygga konflikter och klargöra rättigheter i samband med byggande.

Översiktsplanering

Varje kommun är skyldig att ha en heltäckande och aktuell översiktsplan som i stora drag anger den framtida mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av riksintresse bör beaktas.
Översiktsplanen ska ses över under varje mandatperiod och prövas om den fortfarande är aktuell.

Gagnefs kommuns översiktsplan från 1998 har 2011 aktualitetförklarats.

Detaljplanering

Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag i bygglovsprövningar. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.
En detaljplan reglerar markanvändningen för exempelvis bostads-, industri- eller naturområden. Planen kan också spegla ambitioner om en vacker och funktionell bebyggelse eller ta hänsyn till frågor av social natur.
Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och är juridiskt bindande.
Detaljplanen har en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år. Under denna tiden finns en garanterad rätt att bygga enligt planen.

Du kan titta på gällande detaljplaner i vår webbkartalänk till annan webbplats

Gagnef Kommun - Kommunvapen
785 80 Gagnef. Besök: Färjbacksvägen 5, 785 61 Djurås
Tel: 0241-151 00