Ekonomiskt stöd

 

Följande bidrag finns att söka för föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet:

 • Verksamhetsbidrag
 • Driftbidrag
 • Investeringsbidrag
 • Personalkostnadsbidrag
 • Spontanidrottsbidrag

För mer information om varje bidrag se vänstermarginalen. Observera att nya blanketter kommer inom kort.

Målsättning med bidragsgivning till föreningar inom fritid och idrott

 • Att främja föreningslivets mångfald och utveckling
 • Att främja folkhälsan och skapa en god boendemiljö
 • Att skapa positiva fritidsmiljöer för kommunens barn- och ungdomar
 • Att stödja föreningarna att de utgör en grundpelare i såväl verksamhet som drift av anläggningar

Vilka kan få föreningsstöd

 • Föreningen ska bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla

 • Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt där medlemmarna har möjlighet att påverka beslut rörande målsättning och verksamhet

 • Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i kommunens föreningsregister och ha lämnat sina stadgar till Kultur- och Fritidsförvaltningen

 • Föreningen ska årligen redovisa förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, verksamhets- och revisionsberättelse)

 • Föreningen ska efter anmodan från fritidskontoret även redovisa andra handlingar i föreningens förvaltning

 • Föreningen ska verka för ett avståndstagande från våld, droger, mobbing och annan diskriminerande verksamhet

 • Föreningen ska ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år

 • Bidrag beviljas förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet eller annat rikstäckande ungdomsförbund. Bidrag kan även ges till förening som icke uppfyller samtliga ovanstående villkor om verksamheten bedöms som angelägen. Detta sker efter särskild prövning i fritids- och idrottsnämnden. Beslutet gäller tills det upphävs av nämnden eller tills föreningen upphör.

 • Intresseföreningar i Bygderådet kan söka spontanidrottsbidrag

 


Senast uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Tobias Sjögren