Så här behandlar Gagnefs kommun dina personuppgifter

När du kontaktar Gagnefs kommun i olika ärenden kan vi komma att behandla dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna uppfylla den verksamhet som vi enligt kommunallagen är skyldiga att bedriva. Dina personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen . Det är respektive nämnd (myndighet) som ansvarar för att hanteringen, uppgifterna används enbart för att kunna handlägga ditt ärende. Ärenden med långsiktig betydelse bevaras, övriga ärenden av mindre betydelse gallras (raderas) efter viss tid. Handlingar och e-post som inkommer till kommunen blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan även komma att läggas ut på kommunens webbplats.

 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att;

  • få upplysningar om hur dina uppgifter behandlas
  • i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller rättade
  • i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta Gagnefs kommuns dataskyddsombud via brev eller e-post registrator@gagnef.se
  • lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till datainspektionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-29
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

IT-chef
Tomas Hellquist
Telefon: 0241-155 65
E-post: tomas.hellquist@gagnef.se