Inackordering och resebidrag

För elever (upp till 20 år) i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Elever som går i fristående gymnasieskola ansöker hos CSN, Centrala studiestöds-nämnden.

Inackorderingstillägg beviljas, om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägg utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Du måste ansöka varje nytt läsår. Din ansökan ska vara inne senast den 10:e i den månad du önskar få din första utbetalning. För att ersättning ska utgå krävs att ansökan sänds in senast vid vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Vad gäller vuxenutbildningar begränsas ansvaret till att gälla endast de utbildningar där kommunen är skyldig att svara för kostnaderna, exempelvis när eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns Komvux.

Inackorderingstillägget är en hjälp till delar av kostnaden för inackordering och hemresor. Tilläggets storlek är därför beroende av var utbildningen är belägen. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är, att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Beroende på var utbildningen är belägen beviljas inackorderingstillägg med följande belopp. Eftersom avgift för busskort är detsamma inom länet gäller följande:

Inom länet

  • om närmaste resväg uppgår till minst 40 km 1 600 kronor

Utom länet

  • 1 850 kronor

Om skoldagen får sådan omfattning, att ordinarie kommunikationsmedel inte kan utnyttjas eller att skoldagen blir alltför lång, prövas inackorderingstillägg i varje enskilt fall.

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten, om elevens föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige. Inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet. Du kan inte få resebidrag eller busskort, om du har inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg beviljas för max 4 månader på höstterminen, september – december, och max 5 månader på vårterminen, januari – maj.För att vara berättigad till inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan. För att du inte skall drabbas av återkrav, skall du anmäla ändrade förhållanden till din skola och din hemkommun enligt nedan.

Anmälan till din skola och hemkommunen skall göras om du

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • får lärlingslön eller motsvarande ersättning
  • får ändrade familjeförhållanden (exempelvis om du flyttar hem igen eller folkbokför dig på inackorderingsadressen)
  • flyttar till annan adress

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott, månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Utbetalning görs i samarbete med Swedbank. Pengarna sätts alltid in på ett konto som betalningsmottagaren väljer själv. Det kan vara ett konto i Swedbank eller i någon annan bank. Är du osäker på om du ordnat med konto för utbetalning av studiestöd, ta kontakt med din bank.

Ansökan skickas till:

Gagnefs kommun
Barn och utbildning
Färjbacksvägen 5
785 61 Djurås

Resebidrag, gymnasieelever

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor. Kommunen får bestämma om stödet ska ges kontant eller genom tillhanda hållande av busskort, Gagnefs kommun tillhanda håller busskort. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för resekostnader. Enligt 2§ förordningen får kommunen bestämma hur resorna ska ske.

Elever i gymnasieskolan som har minst 6 km mellan skolan/APL-plats och hemmet får kostnadsfritt åka kollektivt färdmedel med upphandlade skolskjutsar (buss, taxi och tåg).

Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 km till hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

Ansökan skickas till:

Gagnefs kommun
Barn och utbildning
Färjbacksvägen 5
785 61 Djurås

Kontakt

Administratör

Fredrika Pihlblad
Telefon: 0241-152 50
E-post: fredrika.pihlblad@gagnef.se