Nedgrävning av djur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. 

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst på egen mark, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar nedan. Du får även gräva ned döda sällskapsdjur på egen mark, om du följer kommunens anvisningar. Detta gäller även minigris och dvärgget.

I Dala-Floda församling är det tillåtet att gräva ned döda kroppar även av andra djur, samt slaktrester. Det gäller endast djur som härrör från samma församling. 

Observera dock att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

 

Anvisningar i samband med nedgrävning av djur

Det är alltid djurägaren som är ansvarig för att nergrävningen sker enligt dessa anvisningar. Nergrävningen får aldrig ske så att miljö och/eller människors hälsa riskerar att påverkas negativt.

1. Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller öppet vatten ska vara minst 200 meter.

2. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.

3. Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt, naturreservat eller andra områden med liknade skydd.

4. Avstånd från nedgrävningsplats till dränering ska vara minst 50 meter.

5. Nedgrävning ska ske på sådant djup så att andra djur hindras från att gräva upp hästen.

6. Dokumentera och spara information om platsen för nedgrävningen i minst 2 år.

7. Vid nedgrävning av flera hästar på samma fastighet inom loppet av två år ska miljöförvaltningen kontaktas för samråd innan nedgrävning får ske.

 

Övrig information

Nedgrävningen ska göras så snart som möjligt.  Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen, det vill säga ej i svacka eller grop. 

 

Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. För att kontrollera grundvattennivån kan en 3-3,5 meter djup testgrop grävas på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar.

Graven bör vara så djup så att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Kalka gärna så att djurkroppen täcks innan hålet återfylls. Stenar kan placeras på graven för att hindra vilda djur från att gräva upp graven. Placeras stenar på återfylld grav är 1 m jord ovan djurkroppen tillräckligt. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.

Har ni frågor eller är osäkra på val av plats är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen


Senast uppdaterad: 2019-04-29
Sidansvarig: Sofia Nyberg