Esttjärn

Bakgrund Esttjärn

Estttjärn ligger i jordbrukslandskap omgiven av jordbruksmark och byar. Sjön har få tillflöden. Den är en populär badsjö. Esttjärn är näringsrik och har en övergödningsproblematik. Därför tar Länsstyrelsen prover på fosfor, kväve och syre sommar- och vintertid. Fosfor och kväve är de näringsämnen som styr hur mycket biomassa (alger m m) som produceras i en sjö. När vi får en sammanfattning av Länsstyrelsen utifrån provtagningsresultatet kommer vi att lägga ut den här.

Kommunens ansvar

Kommunens miljö- och byggförvaltning har ansvar för tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor såsom jordbruk och avlopp. Kommunen har ansvar för badvattenprovtagning och prov tas regelbundet vid badplatsen i Östtjärna. Badplatsen är inte en kommunal badplats.

Badvattenkvalitén

Badvattenprovtagning har skett i Esttjärns södra del i många år och vattnet har varit tjänligt. Under 2018 och 2019 blev resultaten från de olika provtagningstillfällena tjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vid provtagningen 2020 har resultatet varit både tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Enstaka prover har tagits 2018, 2019 och 2020 vid badplatsen i norra änden av sjön, i Nordåker. Dessa har varit tjänliga och har haft lägre nivåer av bakterier än vid badplatsen i Östtjärna. 

Vid badvattenprovtagning tas prov på tarmbakterier. Bakterierna kan komma från varmblodiga djur såsom fåglar, kreatur och människor.

Kommunens tillsyn

Tänkbara källor för tarmbakterier kan vara fåglar som håller till vid badplatsen, avrinning från jordbruksmark med gödselspridning/djurhållning och/eller utsläpp från avlopp. Tarmbakterierna har en begränsad överlevnad utanför tarmsystemet.

I södra delen av sjön går en liten bäck genom byn och ut i sjön. Bäcken passerar jordbruksmark, både åkermark och betesmark, samt en gård med djurhållning. Den är tidvis torrlagd, särskilt sommartid när vegetationen tar upp regnvattnet. I mars 2020 togs prover i bäcken på fyra ställen avseende kväve och fosfor. Höga halter av dessa näringsämnen tyder på läckage från till exempel avlopp, jordbruk eller djurhållning. Resultaten visar på förhöjda nivåer i nedre delen av bäcken. I slutet av maj var avsikten att ta nya prover igen, men det var då inget flöde i nedre delen av bäcken. Vid besök i juli var det heller inget flöde i nedre delen av bäcken.

När det kommer stora nederbördsmängder som inte hinner tas upp av mark och vegetation så sker en ytavrinning. I områden med jordbruksmark är risken större att denna ytavrinning tillför näringsämnen och tarmbakterier till en sjö.

Hushållen är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. DVAAB som ansvarar för nätet har undersökt sitt nät i södra delen av sjön men inte hittat några fel. Kommunen har mottagit klagomål på tillfällig avloppslukt (lukt av mänsklig avföring) i södra delen av sjön, dock inte hittills under sommaren 2020.

Kommunen tar problemen på allvar och kommer att fortsätta med tillsyn av jordbruk och avlopp, samt fortsätta att leta efter vad som orsakar att badvattenkvalitén ibland är otjänlig samt var avloppslukten kommer ifrån.

 


Senast uppdaterad: 2021-02-17
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Naturvårdshandläggare
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se