Granskning av detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

 

Ett förslag till detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) finns framtaget för granskning.

Planförslaget syftar till att tillskapa nya tomter i Djurmo. Kommunen har för närvarade inga lediga tomter i Djurmo samtidigt som det finns stor efterfrågan på byggbar mark i tätorten. Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekats som ett framtida bebyggelseområde och har för detta ändamål köpts in av kommunen.

 

Granskningen varar under tiden 01 juli – 17 augusti 2020.

 

Titta på förslaget

Samrådshandlingen finns tillgänglig under rubriken handlingar nedan.

De finns också att läsa på biblioteket i Djurås Lindberghallen och i kommunhuset i Djurås.

Biblioteket i Djurås är öppet måndag och lördag 10:00-13:00, tisdag och torsdag 10:00-19:00 onsdag och fredag 10:00-16:00.

 

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den

17 augusti 2020 till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller registrator@gagnef.se.

 

 

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

Trafik-och bullerutredning

Fastighetsförteckning

 

 


Senast uppdaterad: 2020-07-02
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se