Kartor och Mätningstjänster

Ett av Samhällsbyggnadsavdelningens uppdrag är att ajourhålla och tillhandahålla kommunens primärkarta, där den fysiska miljön är karterad i detalj. Kartan ligger till grund för bl.a. bygglov, projektering och detaljplanering. För att ajourhålla kartan så sker kontinuerligt mätning i fält.

Beställa kart- och mättjänster

Beställning sker i första hand via vår e-tjänst.

Kart- och mättjänster


För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

 

Saknas e-legitimation eller om det finns frågor om e-tjänsten går det bra att kontakta Kart- och Gis ansvarig.

 

Vid beställning via mail/telefon önskas:

-Fastighetsbeteckning eller adress

-Personuppgifter med namn, personnummer och faktureringsadress vid beställning som privatperson för fakturering.

-alternativt bolagsnamn med namn på företaget, organisationsnummer, person på företaget som ska ha fakturan och faktureringsadress vid beställning som företag för fakturering.

 

Avdelningen kan leverera följande kartor:

 • Nybyggnadskarta som används vid nybyggnad av bostadshus eller vid nyetablering av övrig byggnation. Kartan innehåller ett utdrag från primärkartan med bl.a. byggnader, vägkanter, fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, tekniska anläggningar, detaljplanegränser samt höjdredovisning. För att säkerställa kvalitén på kartan utförs en kontroll i fält. Kartan levereras i skala 1:500 eller 1:1000 och kan leveras i pappersformat eller digitalt.

 • Situationsplan används vid tillbyggnad av befintliga byggnader eller vid uppförande av mindre komplementbyggnader. Situationsplan används också för ansökan av jord- och berg- värme samt vid övriga miljöärenden. Kartan innehåller ett utdrag från registerkartan. Leverans sker i skala 1:500 eller 1:1000 och kan fås i pappersformat eller digitalt.

 • Enkel fastighetskarta är en enkel utskrift över önskad fastighet, kartan kallas ofta för tomtkarta och ger en översiktlig bild på hur önskad fastighet ser ut i registerkartan.

 • Baskarteutdrag innehåller detaljer från kommunens kartdatabas. Kartan innehåller utdrag från primärkartan med bl.a Fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägkanter, järnvägar, nivåkurvor. Baskartan är inte kontrollerad i fält och kan innebära att förändringar skett sen den senaste ajourföringen gjordes.

 • Kartor enligt önskemål: Avdelningen kan ta fram andra sorters kartor enligt önskemål utifrån det som finns i kommunens databas samt från material kunden har med sig.

Mätningstjänster

Avdelningen utför mätning i fält med hjälp av totalstation och GPS med nätverks RTK. Avdelningen kan leverera följande mätningstjänster.

 • Grovutsättning: Byggnadens hörn markeras med stakkäppar före schaktning. Noggrannheten sätts till bättre än 50mm.

 • Finutsättning: Byggnadens liv markeras på uppspikade profiler. Den inre noggrannheten sätts till bättre än 10mm.

 • Lägeskontroll: Kontroll så att bygglovet efterföljs. Avdelningen skriver ett intyg efter kontrollen som lämnas till kommunens bygglovshandläggare.
 • Gränsutvisning: Utvisning av fastighetsgräns med stakkäppar eller markeringsfärg. För att utföra gränsutvisning krävs det att gränsen är fastställd genom tidigare Lantmäteriförrättning.

 • Inmätning vid projektering: Mätning enligt önskemål i samband med olika projekt.

 • Inmätning av grundkarta till detaljplaner: Grundkarta är det kartmaterial som ligger till grund för detaljplaner. För att säkerställa kvalitén så görs kontroller i fält. Kartan levereras digitalt.

 

Vid återutsättning av gränsmarkering med rör eller andra åtgärder måste beställning göras hos Lantmäteriet.

 

Kostnader

Vi debiterar enligt följande taxa, beslutad av kommunfullmäktige:

Taxa för kartor

Nybyggnadskarta inom detaljplan

5500:-

Förenklad nybyggnadskarta utanför detaljplan

4000:-

Situationsplan

250:-

Enklare fastighetskarta

150:-

Baskarteutdrag

Om arealen för önskat område är 0-10 hektar = 500:-

Arealer > 10 hektar = 500:- +  250:-/ha

Moms* tillkommer

Kartor enligt önskemål

Timtaxa 750:-/h + moms*

Alla mätningstjänster

Timtaxa 750:-/h + moms* 

* = moms 25%

 

Avgiften faktureras.

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-09-01
Sidansvarig: Linnea Olhans
Kontakt

Kart- och Gisingenjör
Linnéa Olhans
Telefon: 0241-151 59
E-post: linnea.olhans@gagnef.se