Esttjärn

Bakgrund Esttjärn och pågående undersökningar

Esttjärn ligger i jordbrukslandskap omgiven av jordbruksmark och byar. Sjön har få tillflöden. Den är en populär badsjö.

Esttjärn är näringsrik och har en övergödningsproblematik. Därför tar Länsstyrelsen prover på bl a fosfor, kväve och syre sommar- och vintertid. Fosfor och kväve är de näringsämnen som styr hur mycket biomassa (alger m m) som produceras i en sjö.

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av analysresultat, under rubriken länkar hittar du länken “Analysresultat Esttjärn”.

Mätningarna visar på förhöjda halter av näringsämnen i både yt- och bottenvattnet. De höga koncentrationerna av fosfor i bottenvattnet indikerar att näringsämnen läcker från sedimenten under syrgasfria förhållanden – ett fenomen som kallas för internbelastning.

En förhöjd internbelastning beror på att sjön historiskt haft en hög belastning från externa påverkanskällor (exempelvis avlopp, jordbruksmark etc.) och att dessa näringsämnen ackumulerats i bottensedimenten över tid. När näringsämnena läcker från sedimenten orsakar de en högre produktion av växter och djur i sjön. När dessa bryts ner åtgår syre, vilket orsakar syrebrist och fortsatt läckage av näringsämnen.

Länsstyrelsen har under 2021 tagit fram en sedimentundersökning av Esttjärn. Den visar att Esttjärn har en stor mängd läckagebenägen fosfor i sedimenten som bidrar till en förhöjd internbelastning av fosfor. Hela rapporten finns under “Läs mer” nedan. En analys kommer nu att tas fram där man tittar på både extern- och internbelastning för att få fram vilka åtgärder som kan och behöver genomföras för att nå målet om en bra vattenkvalitet. Analysen bedöms vara klar under sommaren.

Kommunens ansvar

Kommunens miljö- och byggförvaltning har ansvar för miljöskyddstillsyn av jordbruk och avlopp, samt tillsyn över badvattenkvalitén vid strandbad. Badplatsen är inte en kommunal badplats.

Badvattenkvalitén

Badvattenprovtagning har skett i Esttjärns södra del i många år och vattnet har för det mesta varit tjänliga. Sedan 2018 har resultaten vid olika provtagningstillfällena även fått bedömningen otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vid badplatsen i Nordåker har resultaten visat på lägre nivåer av bakterier än vid badplatsen i Östtjärna.

Vid badvattenprovtagning tas prov på tarmbakterier. Bakterierna kan komma från varmblodiga djur såsom fåglar, kreatur och människor. Tänkbara källor för tarmbakterier kan vara fåglar som håller till vid badplatsen, avrinning från jordbruksmark med gödselspridning/djurhållning och/eller utsläpp från avlopp. Tarmbakterierna har en begränsad överlevnad utanför tarmsystemet.

Generellt har badvattenprovtagningen visat att badvattenkvaliteten är god vid torrt väder men efter regn har halten bakterier varit högre. För små barn som lätt sväljer vatten eller personer som är känsliga för tarmbakterier kan det därför vara lämpligt att vänta med bad i ett par dagar efter kraftig regn.

Tillsyn

Kommunen har under 2021 haft miljöskyddstillsyn av det större lantbruk som ligger vid Esttjärn. Bakgrunden till tillsynen är förvaltningens ansvar för miljöskyddstillsyn av jordbruk, verksamhetens närhet till Esttjärn, som inte har god status, samt inkomna klagomål. Jordbruket har gjort en bra redovisning av sin verksamhet, med stöd av konsult utifrån konceptet ”Greppa näringen”. En kontrollrapport upprättades efter tillsynen.  Bedömningen i den var att de har tillräcklig lagringskapacitet för gödseln, tillräckliga spridningsarealer samt följer de regler som finns avseende skyddsavstånd, stukalagring och har en godtagbar egenkontroll vid hantering av pressvatten från plansilon. Markkartering är gjord och visar att fosfornivåerna ligger på målnivån eller under.

Kommunen har även tillsynsansvaret för Dala Vattens ledningsnät. Arbeten med att undersöka och åtgärda avloppsledningsledningsnätet i byn Västtjärna pågår.

Det är flera olika problem vid Esttjärn. Dels en övergödningsproblematik som gäller hela sjön, dels tidvis tarmbakterier i södra delen av sjön och dels tillfällig lukt av mänsklig avföring i södra delen av sjön. Dessa problem kan ha ett samband men behöver inte ha det.

Miljö- och byggförvaltningen tar problemen på allvar och kommer att fortsätta med tillsyn samt tillsammans med Länsstyrelsen bedöma vad som är de mest relevanta orsakerna och behov av ytterligare åtgärder för att sjön ska uppnå god status enligt vattendirektivet.

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se