Detaljplaneändring på samråd

Planändring för detaljplan Stortäppa, Djurås finns tillgänglig för samråd under tiden 7/7 2022 – 19/8 2022.

Ändringen avser att livsmedel inte längre begränsas inom kvartersmark. Ändringen är förenlig med Gagnefs kommuns översiktsplan.

Planen finns på kommunens webbplats här på denna sida.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller via e-post till

registrator@gagnef.se

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se