Detaljplan för del av Högsveden 5:87 m fl (boende för personer med demenssjukdom och förskola)

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Högsveden 5:87 m fl i Mockfjärd har bearbetats för granskning under tiden 27 juni – 12 aug 2019.  Planförslaget innebär att ett nytt vårdboende och en ny förskola kan byggas inom planområdet.

Bearbetning efter samrådet

Efter samrådet har vårdboendet och den framtida förskolan bytt plats inom fastigheten Högsveden 5:.87 m fl. Av samrådsredogörelsen framgår hur inkomna synpunkter bemötts och de förändringar som gjorts sedan samrådet.  

Planförslaget kommer också att finnas tillgängligt på biblioteket i Mockfjärd under granskningstiden och på www.gagnef.se/bygga,bo och miljö/Fysisk planering/Detaljplanering/Pågående detaljplaner

Synpunkter

Du som har synpunkter på granskningsförslaget ska skicka in dessa till
Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef
eller via e-post till miljo.byggnads@gagnef.se senast den 12 augusti 2019.  

Länk till mer information: Pågående planarbete