Pandemi

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.

Samverkan och samordning

En pandemi berör många aktörer i samhället. För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs väl etablerade nätverk mellan aktörerna på nationell, regional och lokal nivå. Gagnefs kommun har ett geografiskt områdesansvar.

Kommunens pandemiplan vid en pandemi beskriver kommunövergripande åtgärder.  

Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett utbrott av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan människor och som ger upphov till en pandemi. Planen kan aktiveras redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu inte nått Sverige. 

Vid en pandemi ska kommunen så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, t.ex. inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget. 


Senast uppdaterad: 2021-11-03
Sidansvarig: Pär Mårtensson