Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan sökas för ny- och ombyggnation av driftbidragsberättigad byggnad eller anläggning. Bidrag kan beviljas med maximalt 75% av investeringskostnaden.

Bidrag kan ej sökas för underhåll av fastighet, maskinpark eller kostnader understigande 5000 kronor. För akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden kan bidrag sökas förutsatt att byggnaden är försäkrad. 

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftbidrag. Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

Ansökningar om 5000 kronor – 40 000 kronor behandlas löpande under året. Ansökningar överstigande 40 000 kronor ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd

Bidrag söks på blankett “Investeringsbidrag”. Till ansökan ska bifogas offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl, samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut beträffande investeringen.

Arbetet eller inköpet får inte påbörjas innan beslut är fattats.

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden eller via delegation, beroende på beloppets storlek.

Bidraget betalas ut mot kopior på fakturor. Fakturorna skickas in efterhand och beviljad procentsats på fakturerade belopp betalas tills hela bidragsbeloppet har nyttjats. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som bidraget avser.

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se