Projektbidrag

Söks av kulturförening för ett nytt och tidsbegränsat kulturprojekt inom någon konstform, exempelvis drama, musik eller konst. Projektet ska syfta till att bli ett publikt arrangemang eller att i annan form komma kommuninvånarna till del. Projektbidraget söker man för att utveckla något, inte för återkommande arrangemang.

Bidraget används till kostnader i samband med projektet, t ex arvoden, marknadsföring och lokalhyra. Projektbidrag ges i första hand till projekt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:

  • är nyskapande inom sin genre
  • syftar till att nå nya publikgrupper
  • arbetar gränsöverskridande
  • håller en professionell nivå eller är ett amatörprojekt med hög kvalitet.

Bidrag till produktion av media såsom böcker och skivor beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav och endast om det föreligger ett starkt lokalt och kulturellt intresse.

Två ansökningstillfällen per år. För perioden 1 maj - 31 oktober samt helår skall ansökan vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31/3 och för perioden 1 november - 30 april nästkommande år senast 30/9.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för innevarande år bifogas ansökan.

 

 Ansökan och redovisning efter avslutat projekt görs på särskild blankett.


Senast uppdaterad: 2019-01-10
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se