Bidrag till kulturhistoriskt värdefull byggnad

Drift- och anläggningsbidrag

Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är en del av vårt kulturarv och som ägs eller förvaltas av förening eller stiftelse. Bidragets storlek är baserat på del av aktuellt prisbasbelopp. Exempel på byggnad som omfattas av bidraget är hembygdsgårdar och folkparker.

För att beviljas bidrag krävs att:

  • verksamhet av kulturell art bedrivs i byggnaden
  • byggnaden hålls tillgänglig för allmänheten i alla åldrar
  • verksamheten som bedrivs utvecklas och är publikinriktad

Föreningen kontaktar Kultur- och fritidsförvaltningen för bokning av ett årligt besök. Vid besöket tecknas överenskommelse mellan föreningen och Kultur- och fritidsförvaltningen om förutsättningar för driften av byggnaden/byggnaderna. Förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll för innevarande år skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen inför besöket. Ny förening som avser söka driftsbidrag kontaktar Kultur- och fritidsförvaltningen för att få byggnaden/byggnaderna godkända som bidragsgrundande.

Investeringsbidrag

Söks för ny- och ombyggnad av driftsbidragsberättigad byggnad eller anläggning med kulturhistoriskt värde. Bidrag kan beviljas med maximalt 75 % av investeringskostnaden. Bidrag kan ej sökas för underhåll av fastighet, maskinpark eller för kostnader understigande 5 000 kr. Som underhåll räknas exempelvis målning, byte av golv, utbyte av vitvaror och tapetsering.

För akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden kan bidrag sökas förutsatt att byggnaden är försäkrad. Bidraget kan då täcka maximalt 75 % av självrisken och även belopp understigande 5 000 kr.

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag. Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

 Ansökningar om 5 000 kr —40 000 kr behandlas löpande under året. Ansökningar överstigande 40 000 kr ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30/11 året innan planerad åtgärd.

Offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll på styrelsebeslut angående investeringen bifogas ansökan. Om investeringen påverkar framtida driftskostnader ska detta anges.

Beviljat bidrag betalas ut mot kopia på faktura som skickas in efterhand. Arbetet eller inköpet får inte påbörjas innan beslutet fattats. Beviljad procentsats betalas på fakturerade belopp tills dess att hela bidragsbeloppet nyttjats. Bidraget betalas endast ut det kalenderår som bidraget avser.

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se