Syfte och villkor för bidrag

 

Gagnefs kommuns föreningsbidrag för kultur och fritid syftar till att:

• bidra till ett utbud inom kultur och fritid som präglas av mångfald.
hög kvalitet, nyskapande och utveckling

• bidra till ett utbud för alla som bor, verkar i eller besöker Gagnefs
kommun oavsett ålder, kön, social eller kulturell tillhörighet

• bidra till folkhälsan, ökad bildning, fördjupning och demokratisk
delaktighet

• bidra till att ge möjligheter för föreningslivet att bevara, underhålla
och utveckla byggnader och anläggningar, såväl kulturhistoriskt
värdefulla byggnader som idrottsanläggningar och andra
föreningsägda fastigheter


Allmänna villkor för föreningsbidrag:

• bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell
verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för
alla

• bidrag kan ej sökas av enskild privatperson

• föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i
kommunens föreningsregister samt ha lämnat sina stadgar till
Kultur- och fritidsförvaltningen

• komplett ansökning på särskild blankett skall vara Kultur- och
fritidsförvaltningen tillhanda senast angivet datum för att ansökan
ska behandlas. Observera respektive bidrags sista ansökningsdag

• vid marknadsföring av arrangemang som beviljats bidrag ska
Gagnefs kommuns logotype alltid finnas med

• beslut om samtliga bidrag fattas av Kultur- och fritidsnämnden eller
genom delegation beroende på beloppens storlek. Beslut om
personalkostnadsbidrag fattas dock alltid av Kultur- och
fritidsnämnden

 


Senast uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se