Cisterner

Den som äger en cistern för lagring av brandfarlig vätska är ansvarig för att hantering och kontroll av anläggningen sker på rätt sätt.

Många oljecisterner och rörledningar har rostangrepp eller andra skador som kan medföra risk för spill och läckage. Ett utsläpp av olja eller diesel kan få stora konsekvenser - det räcker till exempel med en liter dieselolja för att förstöra en miljon liter dricksvatten. Sanering av oljeföroreningar är också mycket kostsamt, och eventuellt försäkringsskydd gäller bara om man har hanterat sin cistern enligt reglerna.

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter som gäller från 1/7 2018

Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Föreskriften gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Föreskrifterna gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Reglerna berör såväl privatpersoner, till exempel villaägare med oljeeldning, som företag, till exempel verkstäder och jordbruk med gårdscisterner.

En av förändringarna är att kopior på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförs enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), ska ges in till tillsynsmyndigheten. Det betyder att kopior på kontrollrapporter på utförda kontroller från 1 juli 2018 ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

Nya krav inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter ställs speciella krav för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Alla cisterner som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja och är placerade inom vattenskyddsområde ska utrustas med sekundärt skydd. Ytterligare krav kan ställas i respektive vattenskyddsområdes skyddsföreskrifter.

  • Cisterner i och ovan mark samt rör- och slangledningar, ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner ovan mark ska vara invallade. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för ”villatankar” inomhus som står under regelbunden uppsikt.
  • Rörledning i byggnad ska förläggas väl synlig och får inte dras i eller under golv.
  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd, enligt ovan. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.
  • Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska väl synlig informationsskylt med texten ”Vattenskyddsområde” vara uppsatt. Skylten ska vara väderbeständig och innehålla information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, samt vad den innehåller.

Regler för cisterner

Installation av ny cistern

Den som avser att installera en cistern är i de flesta fall skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i god tid (4 veckor) innan installationen av cisternen påbörjas.

Krav på anmälan gäller för:

  • Cistern i och ovan mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar.
  • Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Cisterner och rörledningar ska alltid vara certifierade och de flesta cisterner ska dessutom genomgå en installationskontroll utförd av ett ackrediterat kontrollföretag.

Om du inte skriftligen informerar miljö- och byggnadsnämnden, får du betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor (SFS 2012:259).

Kontroll av cisterner

Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter och ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På Swedacs hemsida kan du läsa mer om detta (se högerspalt).

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet.

  • Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade ska besiktas vart sjätte år.
  • Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade ska besiktas vart tolfte år.
  • Besiktning ska utföras av ett ackrediterat företag.
  • Kopia på besiktningsprotokoll ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

För att veta när cisternen besiktades senast och om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S) kan du läsa på protokollet från den senaste besiktningen. Datum för den senaste kontrollen ska också finnas på en metallskylt vid cisternen.

Cisterner som tas ur bruk

För cistern som inte längre används och som ska tas ur bruk ska du skriftligen informera miljö- och byggnadsnämnden. Informationen skickas in genom att fylla i blanketten om borttagande av cistern i högerspalten. Som bilagor till blanketten skickas kopior på intyg från sanering, samt skrotning.

När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på olja, rengöras och helst tas bort från platsen. Arbetet bör utföras av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska påfyllningsledningar och avluftningsrör tas bort eller plomberas. När det finns risk för sättningsskador eller om det innebär stora svårigheter att avlägsna markförlagd cistern kan alternativet vara att den sanerade cisternen fylls med sand och lämnas kvar i marken.

Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig mottagare. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas som farligt avfall. Sanerad cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.

Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Observera att du måste kontakta miljö- och byggförvaltningen om du upptäcker en förorening.

Skydd mot spill och läckage

Det är viktigt att skyddsåtgärder vidtas så att spill eller läckage inte sker till omgivande mark och vatten.

För utomhuscisterner ovan mark innebär detta normalt att cisternen placeras under tak, på hårdgjord invallad yta samt förses med påkörningsskydd. 

För inomhuscisterner kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. En förutsättning är då att golv, väggar och trösklar är helt täta. Saknas trösklar eller rummet är försett med golvbrunn skall cisternen dock vallas in. Invallning bör omfatta hela den volym som kan rinna ut ur cisternen.

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg