Köldmedier och kylaggregat

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Periodisk läcksökning

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, vilket bland annat innebär att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (COe) som avgör hur ofta läcksökningen ska göras.

Ta reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Om din anläggning innehåller:

  • 5-49 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång om året eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • 50-499 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer – ska den läcksökas minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter. Tänk också på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Ett tips är att gå in på Anläggningskollen och fyll i alla verksamhetens aggregat. Då får du information om vad som gäller för din verksamhet.

Anläggningskollen, Allt om f-gas webbplats

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Hur ska intervallet 3, 6 eller 12 månader för läckagekontroll tolkas?

Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 3, 6 eller 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Operatören ansvarar för att läckagekontroller utförs. Den som utför kontrollerna måste vara certifierad. Utförs inte läckagekontroll inom det rätta intervallet ska en miljösanktionsavgift om 5000 kr påföras enligt 9 kap. 17 § msa-förordningen (2012:259).

Årsrapport till miljö- och byggförvaltningen

I 15 § i den svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) finns krav på rapportering till tillsynsmyndigheten. Rapportering ska göras i de fall då en eller flera utrustningar i en anläggning totalt når upp till 14 ton f-gaser eller mer. I den totala mängden f-gaser är det endast utrustningar som innehåller 5 ton eller mer som räknas med. Har anläggningen under någon del av året innehållit en total köldmediemängd på 14 ton eller mer, ska man skicka in resultaten av läckagekontrollerna som gjorts i en årlig rapport till tillsynsmyndigheten. Rapporten ska inkomma till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars året efter det att läckagekontrollen gjorts. Den som skickar in sin årsrapport försent måste betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr (9 kap. 20 § msa-förordningen).

Nyinstallation och konvertering

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton f-gaser eller mer ska enligt 14 § § i svenska f-gasförordningen i god tid informera och samråda med tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller vid konvertering. Detta ger tillsynsmyndigheten vetskap om anläggningen och möjlighet att kunna påverka eller ifrågasätta om det är möjligt att använda alternativa köldmedier.

Den som inte informerar tillsynsmyndigheten måste betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr (9 kap. 19 § msa-förordningen).

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Förbud att installera CFC och HCFC

Användarstopp för HCFC från 1 januari 2015 Har du en anläggning som innehåller den äldre typen av köldmedium HCFC? Den vanligaste sortens HCFC är R22.Den 1 januari 2015 blev det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg till miljöförvaltningen.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

 


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Lär dig mer

Allt om F-gas! 

En hemsida som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tagit initiativ till att skapa. Hemsidan är en oberoende upplysningssida med anknytning till f-gasförordningen, EU/517/2014 och tillhörande svensk lagstiftning och har inga kommersiella syften,