Lantbruk och djurhållning

Jordbruk ger oss mat på bordet och öppna landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö.

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Det finns en hel del miljöregler som lantbrukare måste följa. Miljö- och hälsoskyddskontoret har i uppdrag att kontrollera att reglerna följs. Under rubrikerna till höger kan du läsa mer om några av de vanligaste reglerna som kan beröra dig som är lantbrukare.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält

Vad tillsynen inriktas på vid besöket är beroende av vilken verksamhet som utövas, tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt. Sådant som till exempel kan kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras, hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler kräver av lantbrukare att de ska ha kunskap om vad som behövs för att skydda miljö och människor och kunna visa att lagar och regler följs. Den teknik och de produkter som ger minsta möjliga skador ska användas. Risken för att en åtgärd kan medföra störningar ska vara tillräcklig för att åtgärder ska vidtas för att förhindra att risken uppstår.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att den som har ett lantbruk själv ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska miljöpåverkan från verksamheten följas upp. Särskilda krav om kontroll finns för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, till exempel att:

 • Fortlöpande och systematiskt bedöma risker från miljö- och hälsosynpunkt
 • Ha en särskild plan för kontroll av utrustning
 • Upprätta en förteckning över kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten

Exempel på vad som kan kontrolleras vid miljötillsyn:

 • Gödsel (gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal)
 • Bekämpningsmedel (behörighet, journalföring)
 • Cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade m.m.)
 • Kemikalier
 • Avfall
 • ABP - Animaliska biprodukter (hantering av döda djur m.m.)

Uppgifter och handlingar som det är bra att ha tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • Djurantal.
 • Storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn.
 • Eventuella stallgödselavtal.
 • Storlek på tillgänglig spridningsareal.
 • Växtodlings- och gödslingsplan och markkarteringsuppgifter.
 • Sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedelsspridning.
 • Avfallsjournal över farligt avfall.
 • Journal över kontroll och service av köldmedieaggregat.

Efter besöket skrivs ett inspektionsprotokoll som skickas till lantbrukaren eller djurhållaren. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ärenden.

Även länsstyrelsen arbetar med lantbrukstillsyn. Deras ansvarsområden är bland annat reglerna för djurskydd, foder, vattenverksamhet, naturvård, kulturminnen och jordbrukarstöd.

Hör gärna av dig om du har frågor.

 


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg