Skolor och förskolor

Här finns information om hälsoskydd och miljö för dig som driver eller arbetar på en skola, förskola eller fritidshem.

Nya eller ändrade lokaler?

Om du ska starta en skola, förskola eller fritidshem, flytta eller bygga ut befintlig verksamhet så är detta anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Det ställs krav på att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsmässigt sätt för verksamheten. Det kan gälla materialval men även direkta krav på utformning och utrustning. För skolor och förskolor är det särskilt viktigt med tillräcklig ventilation och en bra ljudmiljö.

Då även den yttre närmiljön är viktig för hur barn och elever mår i skolan och förskolan så är det bra om du tidigt tar kontakt med miljökontoret om du planerar att starta en skola eller förskola.

Miljö- och byggförvaltningens roll

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn över den fysiska miljön i skolan, förskolan och på fritidshem. Vårt mål är att ingen ska bli sjuk eller må dåligt av att vistas i lokalerna. Det är givetvis viktigt att inomhusmiljön även är en bra miljö för inlärning. Vi arbetar dels genom att se över och ställa krav på lokalen vid anmälan, dels genom tillsynsbesök på skolor, förskolor och fritidshem. Vi agerar också utifrån klagomål som kommer in från elever eller föräldrar.

Ansvar och omvänd bevisbörda - skola, förskola eller fritidshem

Det är du som driver eller är ansvarig för en skola, förskola eller fritidshem som är skyldig att se till att lagen följs. Detta kallas för omvänd bevisbörda och betyder att du måste bevisa att kraven som finns i lagstiftningen på lokalen följs. Ett av de krav som finns är att alla skolor, förskolor och fritidshem ska ha egenkontroll.

Egenkontroll för skolor, förskolor och fritidshem

Egenkontrollen är ett sätt att arbeta förebyggande för att undvika miljö- eller hälsoproblem i skolor, förskolor och fritidshem. Egenkontrollen är ett sätt att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen – innan människor eller miljö hinner ta skada.

Egenkontrollen handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning för verksamheten.

Ett egenkontrollprogram kan till exempel innehålla

  • rutiner för faktorer som berör skolans inomhusmiljö som ventilation, städning, temperatur, radon, hygien och smitta, buller
  • uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande fastighetsfrågor är uppdelat
  • rutiner för drift och underhåll av ventilationen
  • rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande fastighetsfrågor
  • rutiner för att ta emot klagomål på till exempel luftkvalitet, buller eller temperatur
  • rutiner för felanmälan gällande fastighetsfrågor
  • rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, resultatet av åtgärden
  • rutin för att kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar
  • rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever inomhusmiljön i skolan

Radon

Verksamhetsutövaren till en skola ska ha kännedom om vilka aktuella radonvärden som finns i lokalerna. Vid en förändring av skolans ventilation eller vid ombyggnad av lokalerna behöver en ny mätning utföras. 

UV-skyddade förskole- och skolgårdar

UV-skydd bör ingå i de styrdokument som reglerar skötsel och underhåll.

Vid tillsyn bedöms om gårdens fysiska utformning klarar behovet av skugga. Verksamhetens rutiner för att undvika skadliga mängder UV-strålning ses som ett komplement.


Senast uppdaterad: 2021-02-12
Sidansvarig: Sofia Nyberg