​Samråd 8 oktober tom 2 december

Gagnefs kommuns Översiktsplan 2040 samt Tillägg LIS-plan

 

Översiktsplan 2040 

I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.  

 

ÖP 2040 handlingarna bör läsas digitalt och dubbelsidigt för bästa upplevelse.

Gör så här för att ändra i menyn Sidvy

 

Klicka nedan! 

Kapitel 1 Inledning och mål

Kapitel 2 Planeringsförutsättningar

Kapitel 3 Planförslag med fördjupningsdelar för åtta tätorter

Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 2 Hållbarhetsbedömning av Gagnefs kommuns nya översiktsplan

 

Tillägg översiktsplan LIS-plan  

En del av översiktsplanearbetet är att en oberoende plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS plan) tas fram som en parallell process. Syftet med en LIS-plan är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Ett LIS-område ska se till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

 

Klicka nedan!
Tillägg översiktsplan - Landsbygdsutveckling i Strandnära läge (LIS-plan)

 

Vad är ett samrådsförslag och samråd?

När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

 

Tyck till under samrådet!

Samrådet med allmänheten kommer framförallt att ske via en serie kvällsmöten i respektive större tätort. Syftet är att återkoppla de synunktper som samlades in 2019 (klicka på länken och skrolla ned till rubriken Medborgare) och presentera kommunens planförslag. Mötena sker både fysiskt på plats samt digitalt via Teams. Alla möten sker mellan klockan 18 - 20 kvällstid. Digitala gäster kommer endast kunna skriva sina synpunkter men i övrigt höra och delta som om de vore på plats. Om du är digitalt medverkande underlättar det att följa med i mötet om du först laddat ner respektive dokument ovan.

 

 

måndag, 18 oktober, Björbo tätort, Björbo IOGT

tisdag, 19 oktober, Djurås tätort, Djuråsskolan matsal 

torsdag, 21 oktober, Bäsna tätort, Bäsna bygdegård

måndag, 25 oktober, Gagnef tätort, Gagnefs kyrkby, skolmatsal

tisdag, 26 oktober,  Djurmo och Sifferbo tätorter, Djurmoskolans matsal

torsdag, 28 oktober, Dala-Floda tätort, Syrholns skolmatsal

måndag, 15 november, Mockfjärd tätort, Mockfjärdsskolans matsal

 

 

Lämna synpunkter

Kommunen samråder förslag på ny översiktsplan fr.o.m. 2021-10-08 t.o.m. 2021-12-02. Vi önskar att få in alla synpunkter skriftligt via registrator@gagnef.se Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

 

Vad som händer efter samrådet?

Efter genomfört samråd upprättas en samrådsredogörelse vilken redovisar inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter ingår i omarbetningen av förslaget som i nästa skede ställs ut på granskning innan det antas och slutligen vinner laga kraft. Kommunen räknar med att anta planen under 2022. Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras genom en varje mandatperiod.

 


Senast uppdaterad: 2021-11-16
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Strategisk samhällsplanerare
Kia Visén
Telefon: 0241-25127
E-post: kia.visen@gagnef.se