Insatser enligt LSS

Råd och stöd

Råd och stöd till dig som har en funktionsnedsättning ges via habiliteringen på Region Dalarna webbplats.

Personlig assistans

Du som har ett omfattande behov av hjälp och stöd kan ansöka om personlig assistans hos kommunen och/eller hos försäkringskassan. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. För att få personlig assistans måste du ha betydande svårigheter med den dagliga livsföringen. Det vill säga du ska behöva praktisk hjälp med exempelvis personlig hygien, att äta, att klä på dig. När du fått beslut om personlig assistans har du själv rätt att välja utförare. Gagnefs kommun utför inte någon personlig assistans i egen regi. Om du väljer kommunen som assistansanordnare får du Libra Assistans (öppnas i nyflik) som utförare.

Ledsagarservice

Du som har svårt att på egen hand ta dig till olika aktiviteter och behöver stöd av personal för att klara av detta, kan ansöka om ledsagning. I uppdraget ingår inte transporter exempelvis skjuts med bil. I de fall du inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel hänvisas du till färdtjänsten (öppnas i ny flik) i Dalarna.

Kontaktperson

Du som är ensam och saknar ett naturligt socialt nätverk kan ansöka om kontaktperson. Vanligtvis brukar man träffa sin kontakt person 1 gång per vecka och hitta på något kul tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Du som vårdar eller stödjer någon med en funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet. Avlösaren kommer hem till dig, så att du får möjlighet att komma ut på egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du som har behov av att få miljöombyte och rekreation kan ansöka om korttidsvistelse. Syftet med insatsen kan också vara att dina anhöriga behöver utföra egna aktiviteter.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för att du som är skolungdom över 12 år ska få en meningsfull sysselsättning och tillsyn, före och efter skoldagen samt under lov.

Boende för barn (bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad)

Boende för barn kan vara i form av exempelvis elevhemsboende eller familjehem. Elevhemsboende är en form av bostad med särskild service för unga som går på gymnasieskola i annan kommun. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Vid utredning och beslut tas ingen hänsyn till föräldraförmågan. I de fall där föräldraförmågan sviktar kan man ansöka om insatser vid kommunens barn & familjegrupp enligt socialtjänstlagen.

Bostad med särskild service för vuxna

Boende med särskild service för vuxna finns för dig som har ett behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. Boendet kan vara i form av servicebostad eller gruppbostad.
I en gruppbostad bor du som har ett mer omfattande behov av stöd och i en servicebostad bor du som kan klara delar av din livsföring själv.

Daglig verksamhet

Du som inte studerar eller inte kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ansöka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge en meningsfull sysselsättning. I Gagnefs kommun finns det fem olika dagliga verksamheter. Verksamheterna har olika inriktning, den som beviljas daglig verksamhet kommer tillsammans med enhetschef överens om vilken verksamhet som passar bäst.

Individuell plan

Den individuella planen beskriver beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Planen formuleras vid ett möte mellan den dig och de personer som du vill ska vara med och upprätta planen. Syftet med planen är att samverka och klargöra olika ansvarsområden.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Assistansordnare

Libra Assistans
Telefon: 023-70 31 70
E-post: info@libraassistans.se