Skolhälsovård

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Skolhälsovård är en fortsättning på hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan arbetar främst med förebyggande hälsovård. Främst via hälsobesök och vaccination enl. allmänna vaccinationsprogram. Elever kan också söka för enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam. Arbetet i elevhälsan leds av rektor på aktuell skolan.

Skolläkare har tidsbeställd mottagning några gånger/termin.  Skolsköterska bokar tiderna. Vårdnadshavare kan kontakta skolsköterskan för råd i frågor som rör sitt barns hälsa.

Vid vissa årskurser sker riktade hälsokontroller samt hälsosamtal kring mående, hälsa och trivsel. Kontroll av syn, hörsel, längd, vikt och skolios kontrolleras enl. schema. Kan även ske på begäran eller vid behov.

Före hälsobesöket skickar vi hem frågeformulär (som lämnas åter till skolsköterskan) där vi efterfrågar uppgifter om barnets hälsa. Blankett för medgivande av vaccination skickas alltid hem innan vaccination i klass sker.

Om du som vårdnadshavare har frågor och funderingar eller vill närvara vid hälsobesök så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Ni hittar telefon/kontakt uppgifter till oss på elevhälsans hemsida/Gagnefs kommun.

Schema:

  • ÅK F – Hälsouppgift E-enkät skickas till hemmet /sändes åter digitalt till skolsköterska. Hälsobesök/samtal: syn, hörsel och tillväxt. 
  • ÅK 2 – Tillväxtkontroll samt MPR (vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund) erbjuds.
  • ÅK 4 – Hälsouppgift E-enkät skickas till hemmet/sändes åter digitalt till skolsköterska.  Hälsobesök/samtal: längd, vikt, syn och ryggkontroll.
  • ÅK 5 – Vaccination HPV flickor och pojkar erbjuds.
  • ÅK 6 – Ryggkontroll, längd och vikt.
  • ÅK 8 – Hälsouppgift E-enkät skickas till hemmet/sändes åter digitalt till skolsköterska. Hälsobesök/samtal: längd, vikt. Ryggkontroll. Vaccination stelkramp/difteri/kikhosta erbjuds.