Pedagogiskt stödteam

Med eleven i fokus arbetar Pedagogiskt stödteam på uppdrag av kommunen för att stärka grundskolans förmåga att kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Pedagogiskt stödteam arbetar på uppdrag av rektor på respektive skola i kommunen vid problematiska skolsituationer. Teamet består av två pedagoger med erfarenhet av arbete med specialpedagogiska insatser i skolans samtliga stadier, från F-klass till vuxenutbildning.

Kartläggning av gruppen eller situationen sker genom enskilda samtal med elever, personal och rektor. Man genomför även lektioner och observationer som en del i kartläggningen. Återkoppling sker till personal, elever och vårdnadshavare och en handlingsplan upprättas tillsammans med skolan.

Pedagogiskt stödteam samarbetar med samtliga skolor i Gagnefs kommun, Elevhälsan, Familjens Hus samt Anhörigstöd i Gagnef.

Kontakt

Speciallärare

Hanna Löfkvist
0241-153 28
hanna.lofkvist@gagnef.se

Speciallärare

Madelene Holst Dyrsmeds
0241-153 29
madelene.holst.dyrsmeds@gagnef.se