Tematiskt tillägg till översiktsplan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är precis som översiktsplanen (ÖP) kommuntäckande, men behandlar bara ett enda tema. Temat kan vara planering för vindkraft, friluftsliv, områden för LIS – landsbygdsutveckling i strandnära läge, med mera.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) tätorter

Samrådet skedde under hösten 2021 och efter det har kommunen bearbetat alla inkomna synpunkter och ställt ut en reviderad planhandling (granskningshandling) under sommaren 2023. Syftet med både samrådet och granskningen är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Den 11 december så antogs planen av Kommunfullmäktige. Den 10 januari 2024 vann planen laga kraft.

Planförslaget nås via länken i listan nedanför:

Denna LIS-plan utgör Gagnefs kommuns förslag till inriktning och ställningstaganden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen är ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det innebär att den är en del av den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP 2040). LIS-planen har samma formella krav som översiktsplanen på samråd, granskning och antagande. LIS-planen beslutas dock separat vilket gör att ändringar i den kan göras utan att hela den kommunomfattande översiktsplanen behöver ändras.

Processkarta
Tidplan/processbild

Samtidigt som LIS-plan tätorter tagits fram har även en fördjupad översiktsplan (FÖP) Djurås tagits fram. Det är två separata processer men som ändå påverkar varandra då LIS-områden föreslås i Djurås. För mer information se FÖP Djurås.

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se