Tematiskt tillägg till översiktsplan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är precis som översiktsplanen (ÖP) kommuntäckande, men behandlar bara ett enda tema. Temat kan vara planering för vindkraft, friluftsliv, områden för LIS – landsbygdsutveckling i strandnära läge, med mera.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) tätorter

Granskningstiden för LIS-plan tätorter är från 2 juni – 7 augusti. Planförslaget nås via länken i listan nedanför:

Tillägg översiktsplan – Landsbygdsutveckling i Strandnära läge (LIS-plan)

Denna LIS-plan utgör Gagnefs kommuns förslag till inriktning och ställningstaganden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen är ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det innebär att den är en del av den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP 2040). LIS-planen har samma formella krav som översiktsplanen på samråd, granskning och antagande. LIS-planen beslutas dock separat vilket gör att ändringar i den kan göras utan att hela den kommunomfattande översiktsplanen behöver ändras.

Processkarta
Tidplan/processbild

Samtidigt som LIS-plan tätorter är på granskning är också fördjupad översiktsplan (FÖP) Djurås det. Det är två separata processer men som ändå påverkar varandra då LIS-områden föreslås i Djurås. För mer information se FÖP Djurås.

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se