Föräldrasamverkan

Föräldrar och vårdnadshavare är viktiga i förskolan. I skollagens 4 kapitel, kvalité och inflytande regleras föräldrars inflytande, delaktighet och forum för samråd.

På varje förskola finns ett föräldraråd som är ett forum, där förskolan och hemmet kan komma fram till gemensamma lösningar och idéer för att utveckla förskolan. Genom att skapa informationsvägar ges föräldrar möjligheter att delta i utvecklingsprocessen. Rådet består av representanter för föräldrar, personal och förskolans ledning.

I läroplanen kapitel 2.4 står följande: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

– läroplanen kapitel 2.4

Kontakt

Förskolechef

Johanna Ädel
0241-151 84
johanna.adel@gagnef.se