Gagnsingar emellan – frågor och svar


Gagnsingar emellan är träffar där medborgare och beslutsfattare möts för dialog. – Medborgarnas syn och åsikter på kommunen är väldigt viktiga för oss. Vi vill tillvarata det engagemang som finns i kommunen. Genom att vara lyhörda och föra en bra dialog kan vi tillsammans fortsätta förbättra vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jarl.

Frågor som inkommit via vår e-tjänst inför träffarna Gagnsingar emellan.

Inför varje träff finns möjlighet att skicka in frågeställningar digitalt för de boende i aktuell tätort. Planen är att Gagnsingar emellan ska genomföras i kommunens åtta olika tätorter, första träffen hösten 2022 genomfördes i Mockfjärd, därefter har träffar hållits i Djurås, Björbo och Bäsna.
Nästa träff sker i Sifferbo 21 september..

Män och kvinnor samtalar. En röd platta med texten Gagnsingar emellan.


Frågor och svar från tidigare träffar

1. Ett förslag om att göra centrum i Mockfjärd mer levande genom att skapa en träffpunkt med bänkar och bord, göra det möjligt att bedriva en enklare sommar öppen kiosk/café, kanske ungdomar skulle kunna driva den. Centrum i Mockfjärd är väldigt öde. Detta skulle kunna bli en plats där man skulle kunna träffas över generationsgränser.
Svar: Mockfjärds Intresse tar med sig förslaget, kanske det finns någon intresserad förening som vill skapa en träffpunkt i Mockfjärds centrum.

2. Frågan gäller varför kommunen ej får någon ordning på dom störande bilar som sladdar runt, spelar hög musik, däckbränning på Mockfjärdsskolans parkering sena kvällar nätter. Har pågått i flera år. Det finns äldre personer som inte kan sova på grund av detta. Denna fråga har tagits upp flera gånger men ej fått någon handlingskraft.
2 b. Nu är det dags att ta tag i störningarna på Mockfjärdsskolans parkering sena kvällar nätter. Denna fråga har i ett tidigare möte varit på bordet men inget händer varför? Därav även däckbränning.
Svar från Tekniska avdelningen: Det finns stor förståelse för att problemet påverkar många människor som bor i närheten av dessa parkeringar. Att sätta upp avgränsningar och hinder skapar problem vid exempelvis snöröjning, det skulle även påverka övrig trafik som platsen egentligen finns till för.

3. Går det att sänka hastigheten på byvägarna och dessutom få hit polisen för att göra stickprovskontroller ofta?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som beslutar om hastighet. Kommunen kan besluta om hastigheter inom tättbebyggt område. I dialog med polisen kan kommunen vidarebefordra de signaler vi får in från medborgare och på så vis försöka få till hastighetskontroller.

4. För allas vår fysiska mående, dessutom klimatsmart, skulle det gå att bygga cykel och gångväg mellan Gräv och Sifferbo och mellan Djurås och Björbo. När jag åker mellan Amsberg och Falun och ser deras cykelväg (Brusalabacken- Falun) som är så otroligt använd av motionärer, arbetspendlare och bybor så önskar jag att vår kommun satsade på oss på samma sätt.
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Gagnefs kommun har i uppdrag att ta fram en cykelplan, policy och handlingsplan och ska beslutas av fullmäktige. När planen finns beslutad kan kommunen om ekonomiska medel finns utreda själv eller försöka få Trafikverket att utreda möjlighet till gång-och cykelvägar enligt förslag.


5. Gäller terrängkörningslagen i Gagnefs Kommun?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Ja det gör den, men den kanske inte efterlevs av alla förare av terrängfordon.

1. Eftersom älven och älvmötet är centralt i hela kommunen. Skulle det vara möjligt att bygga en strandpromenad från båthamnen runt udden till ångbåtsbryggan? Den går att göras på pålar och byggas i grovt virke eller timmer. En bit upp i slänten så den blir skyddad från översvämning. Även anslutning med trappor upp till uddens topp.
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Det finns inga planer på att göra i dagsläget.

2. Då kommunen är ansvarig för livsmedelsförsörjningen för kommuninvånarna i en nödsituation undrar jag hur förberedelserna för ett sådant scenario ser ut?
Svar från beredskapssamordnare: Kommunen är inte ansvariga för enskild medborgares livsmedelsförsörjning vid en samhällsstörning eller höjd beredskap. Kommunen är ansvariga för de medborgare som kommunen har i sin vård och som inte kan skapa sin egen buffert av livsmedel och vatten (vid särskilda boenden, inom vården och äldreomsorgen, förskoleverksamheten med flera verksamheter – så kallad ”samhällsviktiga verksamheter”). Dessa verksamheter ska kommunen ha en förmåga att kunna försörja under en tid om minst tre månader.
Det åligger varje medborgare att ha minst tre, men helst tio dagars egenförsörjning av livsmedel och vatten. Därutöver kan kommunen bistå övriga medborgare med exempelvis ”varm soppa” eller liknande enklare förtäring vid en trygghetspunkt om det finns resurser till det, och det är något vi också planerar för att kunna tillhandahålla. Mer om trygghetspunkter kan man läsa om på kommunens hemsida.
Om krisen kommer – Gagnefs Kommun

3. Skulle det vara möjligt att ordna med badplatser på andra ställen i Djurås än Nässjön? Utrymme utmed älven? Badplats vid älvudden? Hur ser det ut vid Åkerängsta (Mjälgen) finns det möjlighet att uppföra badplatser där och vid andra delar utmed älvarna?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Badplatserna är beslutade i Tekniska nämnden, offentliga kommunala badplatser är sju till antalet och beslutade i Ks 2015.

4. Kan man snygga till tex parkering och kringytot runt Coop och jobba för att etablera en restaurang?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen och näringslivsutvecklare: Parkeringen vid Coop ägs inte av kommunen. Gällande etablering av restaurang har vi ingen process där vi söker upp potentiella företagare för att speciellt främja startade av olika typer av verksamheter.

5. Förbättra belysningen vid gångfållan vid järnvägsövergången vid OkQ8
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Belysningen är utbytt till LED som är en starkare ljuskälla, kontroll av belysningen kommer att genomföras.

6. Passagen från Gc-väg vid trevägskorsningen vid OKQ8 mot gångfållan över järnvägen är farlig, otydligt hur man ska gå från GC-väg.
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Trafiksituationen vid trevägskorsningen är inte trafiksäker, ett säkrare vägval för gående och cyklister är att välja vägtunnel under järnväg för att komma till Myrvägen.

7. Dålig belysning med trasiga lampor vid Coop.
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Området ägs inte av kommunen, fastighetsägare kontaktad angående trasiga lampor.

8. Fram tills rondellen blir byggd bakom Coop kan ni väl sätta upp en lämna företrädeskylt vid utfarten från handelsplatsen?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Det krävs ett beslut om en lokal trafikföreskrift innan man kan sätta upp ett vägmärke för väjningsplikt.

9. Varför tillåter man bebyggelse på finaste åkermark, dels Stortäppa i Djurås, dels äldreboendet i Mockfjärd?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Stortäppa har en detaljplan från 2006 som styr markens användning till ett handelsområde. Demensboendet i Mockfjärd blev en utdragen process om vart det skulle byggas. Platsen där demensboendet nu byggs benämns i översiktsplanen från 1998 som en plats för serviceverksamhet. När det gäller bebyggelse på åkermark har kommunen kommit med rekommendationer i den nyligen antagna översiktsplanen, ÖP 2040. Se avsnitt 3.2.5.2 i kapitel 3 som du finner på kommunens webb Översiktsplan 2040

10. När kommer återvinningscentralen vid Himmelslätta börja byggas?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Det finns inga planer på att bygga återvinningscentral vid Himmelslätta.

1. Vem ska sköta området kring Fänforsen så som gräsklippning, snöskottning runt slingan i området, ta ned ruttna träd som riskerar att falla över en människa och underhåll av broarna över kanalen?
Svar från Samhällsbyggnadsavdelningen: Samhällsbyggnadsavdelningen och Björbo Intresseföreningar ska träffas på plats vid Fänforsen för att gemensamt ta fram en plan för området.

2. För att skapa en bättre situation för husbilar och liknande vid Fänforsen borde det ställas iordning en ställplats med möjlighet att fylla vatten och att tömma toatanken.
Svar från Näringslivsutvecklare och Samhällsbyggnadsavdelningen: En toppen bra idé som ska undersökas närmare hur/om det är möjligt att ställa iordning en ställplats för husbilar i området kring Fänforsen.

3. Gatubelysningen är dålig i Björbo. I Holan (Holgattu) slutar belysningen 150 meter från sista huset. tre hushåll med sammanlagt nio barn har det nattsvart hela vintern.
Svar från Samhällsavdelningen: Möjligheterna till en utbyggnad av belysningen kommer att undersökas.

4. Skulle det inte kunna vara ett sommarjobb för yngre personer att röja sly och snygga till utemiljön.
Svar: För att få arbeta med röjsåg måste du ha en utbildning och fyllt 16 år, för att arbeta ensam med röjsåg ska du vara 18 år. När det gäller uppsnyggning rent allmänt vid rabatter och liknande så arbetar ungdomar varje år med det i kommunen under sommaren.

1. Hur ser kommunen på persontrafik på Västerdalsbanan, planeras det i så fall för något tågstopp i Bäsna?
Gagnefs kommun är positiv till att persontrafik återupptas på Västerdalsbanan. I översiktsplanen finns det med att Gagnefs kommun vill ha persontrafik på Västerdalsbanan och planering för hållplats i Bäsna. Genom föreningen Västerdalsbanans intressenter driver Gagnefs kommun på för den här utvecklingen tillsammans med övriga kommuner som ingår i föreningen – Malung-Sälen, Vansbro och Borlänge. Ledamot i styrelsen är Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.

Mockfjärd 2022-11-30

1. Det känns som om kommunen dragit ner på bidrag till föreningar, vi som jobbar ideellt är få och behöver de stöd vi kan få.
Svar från Fritidsförvaltningen: Bidragen till föreningarna allmänt har inte minskat. Om just er förening av någon anledning fått en minskning av sitt bidrag är svårt att svara när frågan är ställd anonymt.

2. Jag undrar varför inte kommunen har någon resurs grupp eller person som föreningar kan få hjälp av om dom behöver hjälp med något speciellt eller så?
Svar från Fritidsförvaltningen: Det är svårt att svara på då det inte är specificerat vilken hjälp som efterfrågas. Personal på fritidsförvaltningen är behjälpliga men vi har inte resurser för att utföra föreningarnas arbetsuppgifter.

3. Fritidsgård i Mockfjärd är viktigt. Det kan inte vara möjligt att hela västra delen ska åka till Djurås.
Vi har höga bränslekostnader och en miljö att tänka på. Nu får de stå på parkeringen på skolan och umgås och spelar musik. Våra ungdomar är viktiga att värna om.

Svar från Fritidsförvaltningen: Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett beslut 2022 om att flytta fritidsgården till Djurås när lokalerna på Mockfjärdsskolan är undermåliga för verksamheten.

5. Finns det någon tanke att öppna en fritidsbank i kommunen dvs att invånare kan låna sportutrustning?
Svar från Fritidsförvaltningen: Frågan utreds inom fritidsförvaltningen.

Djurås 2023-02-22

1. Hur kan man stimulera föreningsliv i Djurås, en orsak till att det inte händer något i Djurås kultur eller idrottsevenemang är avsaknaden av drivna föreningar. Alla andra orter har ett helt annat föreningsliv och därigenom ett driv.
Svar från Fritidsförvaltningen: Drivet och vilja att starta föreningar måste komma från ortsborna själva. Kultur- och fritidsförvaltningen kan stötta enskilda initiativ genom att upplåta lokal (gratis) för träff/information: På kommunens webbplats finns information för att bilda förening Bilda förening – Gagnefs Kommun.

Björbo 2023-03-23

1. Vandringslederna bör utvecklas!
Svar från Fritidsförvaltningen: Nu samlar vi information om lederna och kategoriserar enligt nationell standard för att sedan efterhand publicera dem i Naturkartan. Det ska bli lockande att upptäcka våra fina vandringsleder och man ska kunna planera sin vandring efter nivå och intresse. Vi satsar lite extra nu inför sommaren genom att anställa en extra person några månader. Med oss i arbetet har vi engagerade föreningar och Visit Dalarna.

Mockfjärd 2022-11-30

1. Jag har vi flera tillfällen mejlat och påpekat att belysningen utan för sporthallen i Mockfjärd är bristfällig och det är mörkt och skumt utan för portarna trots att det lyser ovanför dörrarna, men den belysningen är bristfällig och lyser väldigt klent på hösten då det är mörkt och blött. Lika så har jag påpekat att belysningen på långsidan av sporthallen inte lyser det sitter flera lampor men vissa är trasiga. Tycker ni att dom drar för mycket ström så byt till led i stället det har vi gjort på mitt företag.
Svar från Tekniska avdelningen: De trasiga lamporna på långsidan ska lysa nu efter byte av trasiga lampor. Att det är mörkt utanför entré dörrarna har inte Tekniska avdelningen uppmärksammats på tidigare. Vi återkommer med ett mer utförligt svar när vi undersökt möjligheterna att utöka belysningen.

Djurås 2023-02-22

1. Flytta ”kompisgungan” vid anhörigstöd på skogsvägen till någon lämplig lekplats så att den blir använd. Idag är det staket runt huset så inga barn eller familjer kan komma och använda den. Den kostar säkert 75000 – 100 000kr.
Svar från Tekniska avdelningen: Anledningen till att den inte flyttats är att en flytt medför betydande installationskostnader i form av gräv entreprenad och inköp av fallskydd. Vi håller på att se över återanvändning av kompisgungan i andra lekplatsprojekt.

2. När planeras byggstart av Djuråsskolan?
Svar från Tekniska avdelningen: Om det beslutas om pengar i kommunstyrelsen 24 mars planeras byggstart maj/juni 2023.

Mockfjärd 2022-11-30

Inga frågor gällande skola inkom.

Djurås 2023-02-22

1. När planeras byggstart av Djuråsskolan?
Svar från Tekniska avdelningen: Om det beslutas om pengar i kommunstyrelsen 24 mars planeras byggstart maj/juni 2023.

2. När ska mellis på fritids ses över i Djuråsskolan? Ingen frukt överhuvudtaget medan förskolorna har till både förmiddag och eftermiddag. Vitt bröd 2 stycken eller mjölk/fil och flingor. Barnen behöver frukt också.
Svar från Kostavdelningen: Riktlinjer finns för förskola och grundskola och att man är välkommen att höra av sig till kostchefen om man vill ta del av dessa riktlinjer.

Inga frågeställningar har inkommit