Föroreningar i mark och byggnader

Ta reda på om marken är förorenad

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Låt en sakkunnig konsult göra en miljöteknisk undersökning. Undersökningen bör göras i samråd med miljöförvaltningen. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljö- och bygg som kan ha information om tidigare undersökningar, verksamheter, utsläpp samt information om marken består av fyllnadsmassor.

Vem har ansvaret?

I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är det ditt ansvar att undersöka fastigheten.

Informera miljö- och byggnadsnämnden om arbeten i förorenad mark

Om du upptäcker en förorening eller planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden.

Det är inte tillåtet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan anmälan (finns nedan).

Nämnden granskar din anmälan och ställer krav på vilka försiktighetsåtgärder som behövs samt om du måste göra mer undersökningar eller annan kontroll. När markarbetet är klart ska du lämna en slutrapport som visar vad efterbehandlingen har gett för resultat och om åtgärderna har gett önskad effekt. Rapporten ska innehålla analysresultat från slutproverna. Det ska framgå vem som har tagit hand om schaktmassor och annat material som körts bort från fastigheten.

Planerar du att fylla ut med återanvända massor? Läs Användning av massor för anläggningsändamål för mer information.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se