Handikappolitiskt program

I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning

För att en kommun ska kunna erbjuda alla människor även personer med funktionsnedsättning lika möjligheter behövs ett handikappolitisk program. Ett program där alla har möjlighet att vara delaktiga och som systematiskt tar fasta på att göra samhället tillgängligt och användbart.

Syftet med det handikappolitiska programmet är att:

  • ange inriktning för det handikappolitiska arbetet i Gagnefs kommun och beakta frågor som berör människor med funktionsnedsättning i det kommunala planeringsarbetet.
  • uppmärksamma och åtgärda brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och fysisk tillgänglighet, som hindrar människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor.

Det handikappolitiska programmet ersätter inte lagar på området utan preciserar kommunens ambitioner att förbättra för personer med funktionsnedsättning. Programmet ersätter inte heller Gagnefs kommuns olika mål- och policyprogram.

I Handikappolitiskt program pdf kan du läsa hela det handikappolitiska programmet.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15