Mojesjön

Länsstyrelsen har de senaste åren tagit vattenprover i Mojesjön.

Sammanfattningsvis visar de senaste årens mätningar på en bra ytvattenkvalité och att tillväxt av alger och igenväxning inte kan kopplas till förhöjda halter av näringsämnen. 

De uppmätta fosforhalterna i bottenvattnet indikerar inte heller att Mojesjön har en förhöjd internbelastning.

När det gäller den upplevda igenväxningen så är det en naturlig process som sker över längre tid, även i sjöar med bra status. 

Information algblomningar

Algblomningar sker ibland naturligt och det finns ingen anledning till att oroa sig för bad m.m. om det inte är en massförökning av giftproducerande alger (främst blågröna alger, cyanobakterier). Då ser vattnet oftast ut som en grönaktig soppa. Utifrån de vattenkemiska resultaten finns det ingen anledning att misstänka någon förhöjd biomassa av giftproducerande alger.

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se