Karl Knös

Variationsrik skog vid Karls Knös

Karls Knös naturreservat är en högt belägen och varierad barrnaturskog med tallskog, granskog, myrmarker och bergshöjder.

Reservatet har fått sitt namn av den lilla höjden Karls Knös mellan Byberget och Björkaberget.

Det mesta som hör till en fin barrnaturskog finns här. Hällmarkstallskog med gamla tallar, rejäla granar på bördigare mark samt gott om död ved. Där emellan myrstråk.

Den varierade skogen gynnar artrikedomen. I den bördiga granskogen är förekomsten av hänglavar stor och garnlav finns på många håll samt även violettgrå tagellav. Ett stort antal tjäderbetade tallar visar att tjädern trivs här. Skogsfåglar som orre och järpe förekommer också. Spår efter födosök från tretåig hackspett syns som rader av hackmärken på främst gran.

Brandstubbar visar att de torrare partierna av skogen brunnit. Det skedde regelbundet förr i tiden innan man började bekämpa skogsbränderna.

En grusväg går fram till reservatet västerifrån från byn Bröttjärna. Det är relativt lätt att gå i skogen men det finns ingen strövstig så du behöver karta och god skogsvana.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 58 ha
Service:
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se