Fördjupade översiktsplaner

I översiktsplanen (ÖP 2040) ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan (inklusive fördjupning) är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen. Inom ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas, sk fördjupade översiktsplaner (FÖP). I Gagnefs kommun arbetar man med att ta fram FÖP:ar för alla åtta större tätorter.

Några exempel på preciseringar som kan göras i en FÖP är:

  • Gestaltningsriktlinjer, ex entréer eller utsmyckning
  • Dimensionering och lokalisering av vägar och GC
  • Utvecklingsområden för bostäder, industri, verksamheter, skola, idrott, parker och trafik
  • Bevarandeområden för grönområden, park, kultur, friluftsliv, rekreation och öppen mark
  • Placering av ytkrävande funktioner såsom skolor och vårdcentraler
  • Centrumområden

Fördjupade översiktsplaner

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se