Anmälan

För att anmäla i e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

En anmälningspliktig åtgärd kräver en skriftlig anmälan till kommunen. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från oss. 

Medgivande från grannar

Läs mer på sidan Vad gäller för grannar

Åtgärder som kräver anmälan:

 • Installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Nybyggnad eller större ändring av vindkraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt värde (historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område).
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

Nybyggnad av attefallshus eller tillbyggnad max 15 kvm gäller endast för uppförande i närheten till ett ”småhus”.

Handlingar du behöver lämna in vid en anmälan

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Beskrivning av projektet
 • Kontrollplan (enkel)

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer om du i ditt ärende även behöver lämna in teknisk beskrivning och anmälan av kontrollansvarig.

När alla handlingar är inlämnade behandlas din anmälan.

Den anmälningspliktiga åtgärden ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material. Handläggaren behöver däremot inte granska den anmälningspliktiga åtgärden mot detaljplanens bestämmelser.

OBS! Om tex ett Attefallshus (komplementbyggnad 25 kvm), tillbyggnad (15 kvm) och friggebod hamnar närmare än 4.5 meter till gräns mot gata eller allmän plats krävs alltid att bygglov söks.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.

Blankett