Miljöfarlig verksamhet

Du som är företagare har ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten.

I Gagnefs kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken

Det är många regler som berör dig som företagare. Om du har planer på förändringar råder vi dig att först ta kontakt med oss.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det gäller till exempel om du hanterar farliga kemikalier eller har utsläpp till vatten eller luft. 

Din egenkontroll

Varje verksamhetsutövare har ansvar att ha egenkontroll enligt miljöbalken. Kunskap om verksamheten och vilka effekter den kan ha på miljön är en grundpelare för att kunna göra vad som krävs för att minska påverkan från verksamheten.

Kemikalier

Kemikalier som hanteras på ett felaktigt sätt kan påverka både människor och miljö negativt. Det finns särskilda regler för dig som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter.

Förorenade områden

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet behöver du först ta reda på om fastigheten är förorenad. Läs mer på sidan:

Föroreningar i mark och byggnader

Avfall

Avfall som hanteras rätt är en resurs för samhället. Mer information finns på sidan:

Avfall och avfallstransporter

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska användas överallt där det finns risk för utsläpp eller spill av olja till naturen, till dagvattennätet, eller i avloppsnätet.

Miljötillsyn och avgifter

För vår tillsyn får du betala en avgift. Antingen en årlig avgift eller en avgift per timme. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifterna. Taxan berättar dels vem, vad och hur taxan ska tas ut, dels hur stor själva avgiften är. Den som har årlig tillsyn betalar en fast årlig avgift. Övriga betalar en timavgift för vår handläggningstid och en särskild avgift om vi gör besök.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se