Arkiv och forskning

Kommunstyrelsen är Gagnefs kommuns arkivmyndighet och vid den finns Gagnefs kommunarkiv. Kommunarkivet arbetar, utifrån arkivlagen och kommunens arkivreglemente, med dokumentstyrning, tillsyn och rådgivning i gallrings- och bevarandefrågor.

Kommunarkivet förvarar också de handlingar från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid. Handlingarna har överlämnats för att allmänheten ska kunna granska hur kommunen styrs, för att säkerställa förvaltningens behov i sin handläggning och för att bevara bevis som är av juridisk betydelse. Arkiven är en del av vårt kulturarv och är en viktig källa för forskning.

Arkivet förvarar handlingar från:

  • De upphörda kommunerna Gagnef och Floda, 1863 – 1970
  • Nuvarande Gagnefs kommun, 1971 –
  • En del enskilda arkiv, bl a bildarkiv från Nisser foto Djurås och Wik Anders Olsson Djurmo

Arkivets huvuduppgift är att ta hand om, ordna och förteckna de olika myndigheternas
handlingar när de levererats till arkivet.

Tryckfrihetsförordningen ger rätt till enskilda personer att ta del av de allmänna handlingarna
som finns i arkivet. Vissa handlingar är dock hemligstämplade för att skydda den personliga
integriteten. Sekretessen för handlingar ur exempelvis social- och barnavårdsnämndernas
arkiv gäller i 70 år.

Det är till arkivet du vänder dig om du vill veta något om vår gemensamma historia. Vi
besvarar förfrågningar från kommuninnevånare och tjänstemän. Protokollsutdrag, ritningar,
och nya utskrifter av borttappade betyg är exempel på återkommande frågor.

Arkivet bevarar och förvarar viktig information från kommunala verksamheter och från
andra delar av samhället. Här förvaras handlingar från barnomsorg, skola, äldrevård, uppgifter
rörande gator och fastigheter. Här finns fotografier och ritningar.

E-arkivsamverkan i Dalarna

Samtliga 15 dalakommuner har en gemensam e-arkivlösning och samverkar genom avtal kring kunskap om långsiktigt bevarande.

E-arkivcentrum Dalarna har en gemensam informationskanal på Säters kommuns webbplats E-arkivsamverkan (sater.se) där du kan ta del av mer information kring vad e-arkiv är och vad som är på gång inom området.

Kontakt

Arkivarie
Åsa Granberg
Telefon: 0241-251 10
E-post: asa.granberg@gagnef.se

Länkar