Hissar och motordrivna anordningar

Det finns krav på kontroll av hissar och motordrivna anordningar i byggnadsverk. Kraven gäller både innan en hissen eller den motordrivna anordning tas i bruk och även löpande under brukstiden. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Med motordrivna anordningar avses:

  • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar,
  • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar
  • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, till exempel garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar, och
  • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning, till exempel stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Hissen eller anordningen ska besiktas av ett fristående företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Vid besiktningarna ska det kontrolleras att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter. Det ska även utfärdas ett protokoll över besiktningen, där det framgår om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa. Om brister finns ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till Miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden, och i vissa fall Arbetsmiljöverket, har tillsynen över att kraven i plan- och byggförordningen, PBF, på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk följs.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se