Bäsna skola

På Bäsna skola erbjuds du en sammanhållen skola från förskoleklass till år tre. Idag går det 27 elever på skolan. Bäsna skola ligger i östra delen av Gagnefs kommun i Dalarna. Vi har nära till naturen och bedriver regelbunden verksamhet ute i skog och natur. Efter skoltid erbjuds fritids utifrån som har en pedagogisk verksamhet som styrs av l gr 11 och skollagen kap 14. Bäsna fritids arbetar aktivt utifrån trivselplan och fritidsmål.

På Bäsna får du ett personligt mottagande och handledning från första skoldagen. Inför varje läsår finns en inskolningsvecka så att du ska känna trygghet, tillhörighet, glädje och veta ungefär hur skolan fungerar. Kommer du ny under terminen har vi en plan för att du ska få ett bra mottagande.

Alla elever får en egen mentor som säkerställer att ett helhetstänk finns kring ditt lärande, välbefinnande och utveckling.

Trygghet och studiero är grunden för att du ska trivas. Vi jobbar främjande och förebyggande för att du ska få en bra arbetsmiljö och känna dig trygg i skolan. Hur vi arbetar förebyggande och främjande hittar du i vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. Årshjul finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett arbete som sker under året på klassråden.

Hela skoldagen är viktig och därför är det också viktigt att du mellan lektionerna har möjlighet att vila, umgås, göra meningsfulla och roliga saker.  Bäsna skola har en skolgård som erbjuder många möjligheter och inbjuder till lek. På skolan finns det pulkabacke och en hockeyrink där man på sommaren kan spela boll och på vintern åka skridskor. Du har möjlighet att låna leksaker, bollar o.s.v. Det finns alltid möjlighet att delta i planerade rastaktiviteter.

Din delaktighet är viktigt därför har vi klassråd och elevråd så du har möjlighet att vara med att utveckla skolan. Viktigast av allt är att du är delaktig i ditt eget lärande och därför är det viktigt för oss att du vet vad du ska kunna för att nå kunskapskraven, att du vet hur det går för dig i skolarbetet och att du tycker att det är roligt att lära.

Bäsna skola använder en modern webbaserad lösning, Schoolsoft som gör informationsbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. För vårdnadshavare och elever innebär det att de kontinuerligt kan följa elevens utveckling och få tillgång till information när det gäller närvaro, datum för prov, läxor o.s.v. Att som vårdnadshavare i stor grad kunna ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studieresultat.

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Stenqvist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Administratör

Eva Persson
Telefon: 0241-153 20
E-post: eva.persson@gagnef.se