Vad gäller för grannar?

Det finns inga generella bestämmelser som säger att grannar alltid får tycka till om vad som ska byggas. I flera byggärenden ber vi dock om grannars synpunkter ibland och vid vissa tillfällen vill vi även veta om en granne godkänner det som ska byggas.

Lämna synpunkter som granne

Ibland görs ett så kallat grannehörande. Det innebär att en granne får möjlighet att lämna synpunkter:

  • vid ansökningar om förhandsbesked,
  • vid ansökningar som gäller nybyggnader och större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område,
  • för ansökningar som inte följer detaljplanen och
  • när ansökningar gäller byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter om det saknas bestämmelser i detaljplanen för hur nära gränsen man får bygga.

Om en ansökan gäller något som står i punkterna ovan och om vi först ser att det går att ge lov eller ett positivt förhandsbesked kommer vi att kontakta grannarna, de får då en viss tid på sig yttra sig, det vill säga lämna sina synpunkter på det som föreslås byggas. Grannar behöver inte lämna sina synpunkter men de synpunkter som lämnas används sedan som underlag i den fortsätta handläggningen av ärendet.

Synpunkter lämnas digitalt via vår e-tjänst.  

I de fall vi handlägger ett ärende som helt följer det som står i detaljplanen eller om en ansökan avslås fattar vi beslut utan att grannar får yttra sig.

Godkänna byggnationer som behöver bygglov

En granne kan generellt inte välja att godkänna eller inte godkänna en byggnation som behöver bygglov. I vissa detaljplaner står det dock att till exempel en byggnad får ligga på ett visst avstånd från en tomtgräns om grannen godkänner det. Vill någon bygga så nära att grannen behöver godkänna det, kontaktas samtliga berörda fastighetsägare.

Godkänna byggnationer som inte behöver bygglov

I vissa fall måste en granne ge sitt medgivande till, det vill säga godkänna, en byggnads placering. Det kan till exempel gälla en friggebod eller ett så kallat attefallshus. Här finns en blankett som kan användas

Medgivande vid byggnation som inte behöver bygglov eller anmälan

För viss byggnation behövs det varken bygglov eller anmälan men grannen kan ändå behöva godkänna en viss placering. Om det som ska byggas ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett godkännande från de grannar som berörs för att bygga:

  • Friggebod
  • Skärmtak som är lovbefriat
  • Mur eller plank som är max 1,8 m högt, ligger inom 3,6 m från bostadshuset och byggs för att skapa en skyddad uteplats

Grannarna måste godkänna placeringen innan byggnationen börjar. Den som bygger är själv ansvarig för att prata med grannarna. Alla de som äger den fastigheten som berörs måste godkänna placeringen. Ett sådant godkännande gäller även efter det att grannarna har flyttat.

Vi rekommenderar att godkännandet är skriftligt för att det ska vara dokumenterat och kunna bevisas men det ska inte skickas in till kommunen.

Tänk på att om grannen är allmän mark som ägs av kommunen kan du inte få ett godkännande för att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Medgivande vid byggnation som inte behöver bygglov men behöver anmälan

Vid byggnation som kräver anmälan, exempelvis ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad, behövs ett grannemedgivande, det vill säga godkännande från grannen, för att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Medgivandet behöver vara skriftligt. Alla de som äger den fastighet som ligger närmare än 4,5 meter måste skriva under medgivandet. Det ska framgå vilka de är och vilken fastighet som de äger. Den som skickar in anmälan till bygglovsavdelningen är den som ska skicka in medgivandet från sina grannar tillsammans med anmälan.

Tänk på att om grannen är allmän mark som ägs av kommunen kan du inte få ett godkännande för att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Ta del av beslut som granne

När vi ger bygg-, mark- eller rivningslov ges skickar vi ett meddelande till alla grannar om att vi har fattat ett sådant beslut. Grannar kan då ta del av beslutet och ritningar och kan även överklaga beslutet.

När vi fattar beslut att ge startbesked i anmälansärenden, till exempel för så kallade attefallshus, skickar vi inget meddelande om beslutet.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Rubrik

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.