Strandskydd och dispens

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur och växtliv, såväl på land som i vatten.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Generellt gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet innebär restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar.

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

 Strandskyddet kan vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl.

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddet, så finns det möjlighet att söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet på ett negativt sätt.

Du behöver en dispens dels när du ska uppföra en ny byggnad på strandskyddat område, (förutom för särskilda näringar), men även om du har tänkt att bygga en brygga eller en friggebod.

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära stränder.

 1. Att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. Att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. Att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. Att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

OBS! Även om man har ett sådant här särskilt skäl för dispens, får det man vill göra inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

En situationsplan över den aktuella fastigheten med den tänkta byggnationen/anläggningen och en tomtplatsavgränsning markerad.

I ett beslut om dispens ska beslutet innehålla en markering vilket område som får tas i anspråk som tomt, tomtplatsavgränsning. Dispensbeslutet ska även medge fri passage mellan strandlinjen och den byggnad eller anläggning som dispensen avser.

En åtgärd för dispensbeslut måste ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se