Skolskjuts

Grundskolan åk F-9

Enligt skollagen 10 kap 32 § är varje kommun skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller mellan hemmet där eleven är skriven och den skola som kommunen placerat elev i. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut i form av skolbusskort och i vissa fall särskild anordnad skolskjuts.

Ansökan

Ansökan för kommande läsår ska göras vecka 10-12 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.
Alla elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan med undantag för elever i särskolan, ska ansöka en gång per läsår. Förändras förutsättningar under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet, personer med tillfälligt personnummer och ni som inte har möjlighet till att ansöka digitalt till ansökan på blankett. Blankett finns på elevens skola samt för nedladdning här på vår webbplats (se blankett under rubriken ”Blanketter”).

Borttappade, trasiga eller tekniskt fel på skolkort

Hantering av borttappade, trasiga eller tekniskt fel på skolkort, sker i e-tjänsten Hantera skolskjuts där beställning av nytt kort lätt kan göras. I samma e-tjänst kan man dessutom säga upp sin skolskjuts om den inte längre behövs. Kontakta skolans administratör vid behov av hjälp.

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Då förutsatt att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndskravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge. Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Särskilda skäl

Vid ansökan om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl ska du lämna in ett intyg eller underlag som styrker behovet av skolskjuts. 

 • Intyget eller underlaget ska vara aktuellt.
 • Dokumentet ska visa/beskriva hur behovet av skolskjuts påverkas, så att en inte insatt person förstår.
 • Om ansökan sker på grund av funktionsnedsättning krävs intyg. Intyget kan utfärdas av sakkunnig och insatt part, exempelvis läkare eller skolhälsa. Om intyg är inskickat tidigare och är giltigt även för den period ansökan avser behöver inte nytt intygskickas in. Hänvisa i så fall till tidigare inskickat dokument via meddelandefunktionen här i tjänsten.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att sörja för skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. För Gagnef gäller det även om man har valt en friskola i annan kommun.

Vinterskolskjuts

I vissa fall där trafiksäkerheten påverkas negativt under vintertid kan skolskjuts beviljas under en viss period. Att en gångväg genom en mörk och enslig skog upplevs som otrygg är inte tillräckligt skäl för att få skolskjuts. Mörker kan dock i kombination med andra omständigheter, som till exempel kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar berättiga till skolskjuts.

Ansvar – se även punkt 4 i Skolskjutsreglementet

 • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
 • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid skolan förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.
 • Eleverna ska sitta still under färd och använda säkerhetsbälten. Eleven ska uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon.

Tillfälligt behov vid olycksfall

Tillfällig skolskjuts vid planerad operation eller sjukdom

 • Ansök om särskild skolskjuts på Gagnefs kommuns e-tjänst, https://minasidor.gagnef.se/oversikt/overview/8
 • Skicka läkarintyg till kommunen som styrker behovet; Gagnefs kommun, Skolskjuts, 785 80 Gagnef.
 • Kommunen fattar beslut om eleven ska få tillfällig skolskjuts och ni får ett mejl/sms om att beslutet finns i skolskjuts e-tjänsten.
 • Kommunen bokar skolskjutsen.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter. Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Du hittar mer information i skolskjutsreglementet och kommunens egen bilaga som finns att ladda ner under rubriken ”Dokument”.

Kontakt

Trafikhandläggare

E-post: skolskjuts@gagnef.se