Framtidens skola

Historiskt stor investering i Gagnefs kommun 

För Djuråskolan byggs ny skolbyggnad för elever i årskurs F-6 och en om- och tillbyggnad av den befintlig byggnaden för elever årskurs 7-9, skolgemensam administrationsavdelning, matsal, praktisk-estetiska ämneslokaler, gymnastiksal och omklädningsrum. Dessutom föreslås en ombyggnation av vissa delar i kulturskolans lokaler för musikundervisning.

Skolan och förskola i Bäsna rivs och ersätts av en ny byggnad för förskola med fyra avdelningar och elever i årskurs F-3 samt tillagningskök.

I Kyrkskolan föreslås åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och vidare projektering för en eventuell om- och tillbyggnad.

Sedan tidigare har beslut fattats om en ny förskola i Dala-Floda, placerad vid Syrholns skola.

Under vecka 38 kommer etablering av byggbodar att ske inom avspärrat byggområde. Ingen förändring sker gällande transportflöden runt skolan.

Fr o m mitten av oktober inleds arbete med nya låg- och mellanstadiet, vilket innebär att passagen bredvid matsalen kommer att stängas av. Mer information kommer.

Nybyggnation och renovering av Djuråsskolan sker etappvis och inleds med anläggande av en ny byggnad för låg- och mellanstadium, fritidshem och slöjdsalar.

Preliminär tidsplan för de olika etapperna är:

Låg- och mellanstadium, fritidshem samt slöjdsalaroktober 2023 – augusti 2025
Högstadiumaugusti 2025 – augusti 2027
Praktiskt-estetiska salar och matsal januari 2027 – augusti 2027
Sprthall och nytt rörelserumapril 2026 – januari 2027
Kulturskola och musiksalarjanuari 2027 – augusti 2027
Översiktsbild över byggnader

20230825 – etablering av byggarbetsplats

Nu har etablering av byggarbetsplatsen vid Djuråsskolan påbörjats. I första steget har en ny tillfällig parkering skapats mellan kommunhuset och Himmilsgården. En parkering öppen för personal, hantverkare och besökare till bland annat Djuråsskolan.

Tillfälliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och bilister har etablerats på Färjbacksvägen. Därtill har gång- och cykelbanan från Himmilsgården tillfälligt stängts under etableringsfasen

Parkerade bilar
Tillfälligt övergångsställe
Staket
Staket som spärrar gång- och cykelbana

I väntan på beslut om bygglov, så pågår just nu enbart förberande arbete inför kommande byggnation. Till exempel arbetas med tillfälliga skol- och förskolelokaler under kommande byggnationsprocesser.

Mer information kommer när bygglov vunnit laga kraft

Höstterminen 2023

  • Planering för tillfälliga lokaler

Vårterminen 2024

  • Skolan flyttar in i tillfälliga lokaler
  • Förskolan flyttar in i tillfälliga lokaler
  • Etablering av byggarbetsplats
  • Samtliga byggnader på skolans tomt rivs. Markarbeten och byggnation påbörjas

Sen hösttermin 2025

  • Inflyttning av förskola och skola i nya lokalerna

Mer information inom kort

Kontaktperson

Göran Anlind
Pedagogisk byggprojektledare
0241-15461
goran.anlind@gagnef.se