Modersmålsundervisning

I grundskolan och anpassad grundskola kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. I grundskolan och anpassad grundskola kan elever i Gagnef få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig och behöver därför ansökas om läsårsvis.

Lärare som hjälper elev

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • det finns minst 5 elever som ansöker om modersmålsundervisning i ett språk
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare, rektors beslut

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få modersmålsundervisning och det räcker med en elev som ansöker för att vara berättigad till undervisning.

De nationella minoritetsspråken är

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Modersmål i förskoleklassen

Förskoleklassen ska medverka till att elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. Utöver det dagliga arbetet finns möjlighet att delta i modersmålsundervisningen för elever i F-klass i vissa språk.

Ansökan

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan till modersmålsundervisning inför gällande läsår ska inkomma senast 31 augusti. Ansökan behöver komma in senast detta datum så att huvudmannen kan försäkra sig om tillräckligt elevunderlag för att erbjuda modersmålsundervisning, administrera grupper och se över om det finns lämplig lärare.

Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven om modersmålsundervisning erbjuds, med något undantag, undervisningen kommande termin. Ansökan ska förnyas varje läsår. Avanmälan sker till respektive modersmålslärare.

Ansökan till modersmålsundervisning sker via kommunens E-tjänst eller på blankett som finns på elevens skola.
E-tjänsten är tillgänglig under ansökningsperioden inför höstterminen som är 1 maj till 31 augusti.

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blankett att skriva ut under rubriken Blanketter.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök Skaffa e-legitimation (e-legitimation.se) för mer information.

Gagnefs kommun följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800).

Elev i annan kommun eller friskola

Elever på skolor med annan huvudman/kommun än Gagnefs kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Kontakt

Förvaltningschef

Annika Bergman
annika.bergman@gagnef.se

Kommunens växel

0241-151 00

Blanketter

Använd i första hand vår e-tjänst

Ansökan modersmålsundervisning