Modersmålsundervisning

I grundskolan och anpassad grundskola kan elever få modersmålsundervisning. Elever med ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Det är ett eget ämne och undervisningen följer en bestämd kursplan. Undervisningen är frivillig och behöver därför ansökas om läsårsvis.

Lärare som hjälper elev

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • det finns minst 5 elever som ansöker om modersmålsundervisning i ett språk,
  • och elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare, rektors beslut

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få modersmålsundervisning och det räcker med en elev som ansöker för att vara berättigad till undervisning.

De nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Schemalagd undervisning modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne, vilket innebär att undervisningen schemaläggs vid olika tillfällen beroende på om eleven läser modernt språk/teckenspråk eller inte.

Alternativ 1: Modersmålsundervisning utanför ordinarie undervisningstid.

Detta alternativ är det vanligaste. Väljs av elever som läser ett modernt språk/teckenspråk på språkvalstid. 

Alternativ 2: Modersmålsundervisning på språkvalstid. 

Elever kan delar av språkvalstiden ha modersmålsundervisning. Resterande språkvalstid läser eleven svenska eller engelska som fördjupning. Detta alternativ görs av elever som i samråd med skola och sina föräldrar väljer bort att läsa ett modernt språk. Anledningen till att man väljer bort att läsa modernt språk ska vara att eleven behöver fördjupa sina kunskaper i svenska eller engelska. Delar av språkvalstiden avsätts då till modersmålsundervisning.

Elev i annan kommun eller friskola

Elever på skolor med annan huvudman/kommun än Gagnefs kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Modersmålsundervisning- ansökan

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan till modersmålsundervisning inför kommande läsår ska göras senast 31 maj.

Ansökan behöver komma in senast detta datum så att huvudmannen kan försäkra sig om tillräckligt elevunderlag för att erbjuda modersmålsundervisning och därefter administrera elevgrupper och rekrytera lämplig lärare inför kommande läsår. Ansökan förnyas varje läsår. Avanmälan sker till respektive modersmålslärare.

Ansökan till modersmålsundervisning sker med fördel via kommunens E-tjänst eller på blankett.

Gagnefs kommun följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800).

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blankett att skriva ut under rubriken Blanketter.

Kontakt

Utvecklingsledare

Evelina Bark-Nordin
evelina.bark.nordin@gagnef.se

Kommunens växel

0241-151 00

Blanketter

Använd i första hand vår e-tjänst

Ansökan modersmålsundervisning