Kvalitet och utveckling

Förskolor och skolor rapporterar årligen in statistik till bland annat Skolverket. Det finns därför många möjligheter att jämföra våra verksamheters resultat med andra kommuners. Det är dock viktigt att notera att alla kvalitetsaspekter täcks inte in av statistiska underlag.

Enligt Skollagen ska såväl huvudmannen som förskolechefer och rektorer systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor. Kvalitet i förskola och skola handlar om i vilken utsträckning som verksamheten förverkligar nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter ständig kvalitetsutveckling.

Kontakt

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
0241-152 65
evelina.bark.nordin@gagnef.se