Visselblåsarfunktion

I Gagnefs kommuns visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga oegentligheter i kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare som med hjälp av jurister gör en första bedömning.

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella oegentligheter i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Gagnefs kommun.

Grunden i Gagnefs kommuns visselblåsartjänst utgår utifrån EU-direktivet om krav på visselblåsarfunktion hos arbetsgivare och organisationer. EU-direktivet är reglerat tillsammans med förordningar om utökat skydd och sekretess för visselblås. 

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Genom visselblåsarfunktionen kan rapportering vid misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Gagnefs kommun har begått en allvarlig oegentlighet. Funktionen omfattar också medarbetare inom Gagnefs kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara korruption, muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Beskrivna personkategorier har ett lagstadgat skydd för visselblåsare

För att vara visselblåsare ska man ingå i någon av nedanstående beskrivna personkategorier

  1. arbetstagare
  2. personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
  3. personer som söker eller utför volontärarbete,
  4. personer som söker eller fullgör praktik,
  5. personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,
  6. egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
  7. personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
  8. personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Att Visselblåsa

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:  

  • Använd inte arbetsplatsens dator eller nätverk. 
  • Skriv av länken och skriv in i din webb-läsare. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, egen lön, organisationsändringar eller verksamhetsplanering. Den är inte heller till för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer/kollegor. Vid ärenden av denna typ ska du i stället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig till din fackliga organisation.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef, din chefs chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till sidan Synpunkter och klagomål – Gagnefs Kommun här på vår publika webbplats.