Funktionsnedsättning

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. Personer som har funktions-nedsättningar behöver ibland viss hjälp för att kunna leva det liv som är var och ens rättighet. Den hjälpen ger samhället i form av olika sorters stöd. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vem har rätt till stöd

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du omfattas av någon av de tre personkretsarna.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Funktionsnedsättningen ska också medföra ett omfattande behov av stöd.

Om du inte omfattas av personkrets har rätt att söka stöd enligt socialtjänstlagen.

Ansöka om stöd

Du som har en funktionsnedsättning och eller är äldre, och är i behov av hjälp eller stöd, kan ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Du kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakter

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

För ansökan kontakta