Särskilt boende

Gagnefs Kommun vill ge dig möjlighet att bo kvar i det egna boendet även om du har omfattande behov av omsorg och stöd. Om du trots flera insatser i form av till exempel hemtjänst, trygghetslarm och dagverksamhet inte kan få dina behov tillgodosedda i det egna hemmet kan bostad i ett särskilt boende vara det bästa alternativet. Ansökan om särskilt boende gör du hos kommunens biståndshandläggare.

För att du ska beviljas särskilt boende krävs att:

  • Du själv har en önskan att flytta till särskilt boende.
  • Du har behov som inte kan tillgodoses på annat sätt.
  • Ditt omvårdnadsbehov är omfattande under hela dygnet och att andra insatser inte kan tillgodose behoven.

Att du har svårigheter med bostadens tillgänglighet, trädgårdsskötsel, bostadens storlek eller att det finns brister i bostadens utformning är inget skäl för att bevilja särskilt boende. Inte heller att din ålder är hög eller att dina närståendes har behov av trygghet är i sig ett skäl för att beviljas särskilt boende.

I Gagnefs Kommun finns två typer av särskilt boende.

  • Särskilt boende: Beviljas om du har ett omfattande omvårdnadsbehov där insatser från hemtjänst och hemsjukvård inte kan de dig en skälig levnadsnivå under trygga och säkra former. Särskilt boende finns på Björbo säbo, Tjärnsjögården samt Violen och Rödklövern på Älvudden i Djurås.
  • Gruppboende för dementa: Beviljas om du har en demensdiagnos och har ett så omfattande behov att insatser från hemtjänst, dagverksamhet och anhörigstöd inte räcker för att ge dig en skälig levnadsnivå under trygga och säkra former. På gruppboende för dementa finns personal som är speciellt utbildade för att ta hand om personer med demensdiagnos. Gruppboende för dementa finns på Högsvedens vård- och omsorgsboende i Mockfjärd samt på Gullvivan på Älvudden i Djurås.

Erbjudande om boende

När biståndshandläggaren beviljat dig särskilt boende skickas beslutet till kommunens enhetschefer. När en ledig lägenhet finns att erbjuda dig kontaktas du av en enhetschef och du får möjlighet att besöka det aktuella boendet. Av enhetschefen får du ett svarsbrev där du meddelar om du vill ha det erbjudna boendet eller inte. Svaret ska komma in inom en vecka.

Om du har önskemål om att bo på ett annat boende än det du erbjudits har du möjlighet att tacka ja med förbehåll att du vill flytta till det önskade boendet när ledig lägenhet finns.

Parboende

Du som söker särskilt boende, kan ansöka om att en person som du redan bor med får flytta med. Det är alltid du som sökande som ska ansöka om parboende. En förutsättning för att beviljas parboende är att ni varaktigt sammanbott innan behovet av särskilt boende uppkom. Det ska också vara båda personernas vilja att sammanbo. Vid beslut om parboende finns möjlighet för den medflyttande att provbo en tid för att sedan ändra sig. Den medflyttande har inte automatiskt rätt till insatser på boendet utan måste göra en egen ansökan.

Det är du som biståndsberättigad som ska få ditt omvårdnadsbehov tillgodosett, vilket tas med i bedömningen om hur beslutet om parboende verkställs. Det innebär att den medflyttande erbjuds en bostad i samma rum, samma lägenhet eller samma fastighet så att ni har möjlighet att umgås och t.ex. äta tillsammans.

Kontakt

Högsvedens vård- och omsorgsboende
Enhetschef Annika Jansson
Telefon: 0241-151 99
E-post: annika.jansson@gagnef.se
Enhetschef Maria Linder
Telefon: 0241-151 08
E-post: maria.linder@gagnef.se
Biträdande enhetschef Elsa Lövstrand
Telefon: 0241-154 93
E-post: elsa.lovstrand@gagnef.se
Samordnare
Telefon: 0241-155 30
Personal
Telefon: Avd 1 0241-152 67
Telefon: Avd 2 0241-152 87
Telefon: Avd 3 0241-153 48
Telefon: Avd 4 0241-153 87
Telefon: Avd 5 0241-152 72

Björbo säbo
Enhetschef Annika Jansson
Telefon: 0241-151 99
E-post: annika.jansson@gagnef.se
Samordnare Sandra Sandell
Telefon: 0241-251 28
E-post: sandra.sandell@gagnef.se
Personal
Telefon: 0241-151 44

Älvudden säbo
Enhetschef Cecilia Renfjord
Telefon: 0241-155 08
E-post: cecilia.renfjord@gagnef.se
Personal Gullvivan
Telefon: 0241-152 42
Personal Violen
Telefon: 0241-152 43
Personal Rödklövern
Telefon: 0241-152 44

Tjärnsjögården säbo
Enhetschef Erika Brisell
Telefon: 0241-153 44
E-post: erika.brisell@gagnef.se
Personal Kaprifolen
Telefon: 0241-152 96
Personal Rosen
Telefon: 0241-152 97
Personal Blåklockan
Telefon: 0241-152 98